20 kwietnia 2024

Skrining samorządu lekarskiego (wrzesień 2021)

„Łączy nas zdrowie” – pod takim hasłem medycy z całej Polski przejdą 11 września ulicami Warszawy.

Foto: pixabay.com

Ten protest jest szczególny, bo wyraża deklarację wspólnego zaangażowania wszystkich środowisk medycznych w działania mające na celu uświadomienie społeczeństwu złej sytuacji, w jakiej znajduje się polska ochrona zdrowia i kto za ten stan faktycznie odpowiada, a także poprawę warunków pracy i urealnienie wynagrodzeń pracowników systemu ochrony zdrowia.

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy, w którego skład wchodzą przedstawiciele samorządów zawodów medycznych oraz związków zawodowych zrzeszonych w branży ochrony zdrowia, oprócz pilnego spotkania z Premierem RP postuluje m.in. znacznie szybszy niż planowany wzrost nakładów na system opieki zdrowotnej do wysokości nie 7 proc., ale 8 proc. PKB (jak w krajach sąsiednich, średnia OECD na 2018 rok wynosi 8,8 proc. PKB), zwiększenie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia do poziomów średnich w OECD i UE względem średniej krajowej, zwiększenie liczby finansowanych świadczeń oraz poprawę dostępności pacjenta do świadczeń, podwyższenie ich jakości oraz zwiększenie liczby pracowników pracujących w systemie ochrony zdrowia do poziomów średnich w krajach OECD i UE.

Brak zaufania do Ministra Zdrowia

Na początku lipca przedstawiciele związków zawodowych reprezentujących branżę ochrony zdrowia oraz samorządów zawodów medycznych zwrócili się do Prezydenta RP, Premiera RP i prezesa PiS z wnioskiem o odwołanie Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, ponieważ całkowicie utracił on zaufanie środowiska i nie ma szans, by je zdołał odbudować.

Sygnatariusze pisma, w tym prezes NRL Andrzej Matyja, podkreślili m.in., że współpraca z aktualnym szefem resortu od dawna jest nieudana, a jego działania pogarszają dostęp do opieki zdrowotnej, zwiększają migrację zewnętrzną i wewnętrzną pracowników systemu opieki zdrowotnej oraz zniechęcają absolwentów kierunków medycznych do podejmowania w Polsce pracy w zawodzie.

Do wniosku dołączono stanowiska ww. związków i samorządów zawodów medycznych, m.in. NRL, która wyraziła wotum nieufności wobec ministra Niedzielskiego oraz wskazała jego liczne zaniedbania. W ocenie samorządu lekarskiego podejmowanie decyzji w tak newralgicznym dla obywateli obszarze, jakim jest ochrona zdrowia, nie może opierać się jedynie na podstawie selektywnie dobieranych wskaźników ekonomicznych, z pominięciem opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów, a także innych zawodów medycznych.

Hejtu ciąg dalszy

Odkąd apel Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczący hejtu wobec medyków (więcej o tym w poprzednim numerze „Gazety Lekarskiej”) został przekazany „według właściwości” do Prokuratury Krajowej, prezes NRL Andrzej Matyja jeszcze kilkukrotnie zwracał się z apelem do premiera RP o podjęcie pilnych działań w tej sprawie.

Prezes NRL za każdym razem podkreśla, że powtarzające się sytuacje okazywania agresji, wrogości czy pogardy wobec medyków, m.in. w związku z prowadzoną akcją szczepień przeciwko COVID-19, wymagają nie tylko werbalnego potępienia, ale też zmiany postawy organów państwa, przede wszystkim organów ścigania.

Prezes NRL uważa, że każdy przejaw agresji i czyn zabroniony wymierzony w medyków powinien być ścigany z oskarżenia publicznego, a ataki godzą nie tylko w dobra osób bezpośrednio zaatakowanych, lecz są atakiem na bezpieczeństwo zdrowotne całego społeczeństwa. W opinii prezesa NRL bierność organów ścigania wobec ruchów antyszczepionkowych i antycovidowych zwiększa zagrożenie życia i zdrowia polskich obywateli.

Samorząd lekarski wielokrotnie apelował o przyznanie każdemu lekarzowi, niezależnie od miejsca zatrudnienia i formy wykonywania zawodu, ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Zdaniem prezesa NRL ten dotychczas niezrealizowany postulat wymaga ponownego, dogłębnego rozważenia. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk poinformował o przekazaniu ostatniego z apeli prezesa NRL do wnikliwej analizy trzem resortom: Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwu Zdrowia oraz Ministerstwu Sprawiedliwości.

Ile kosztują podwyżki dla polityków?

Prezes NRL Andrzej Matyja zwrócił się do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej o prognozowanych całkowitych kosztach podwyżek dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe przypadających na 2021 r. i 2022 r., wynikających z rozporządzenia Prezydenta RP z 30 lipca br. zmieniającego rozporządzenie ws. szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

W odpowiedzi na wniosek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwo Finansów wskazały, że nie dysponują żądanymi informacjami. Natomiast Kancelaria Prezydenta wyjaśnia, że sformułowane we wniosku żądania nie mogą zostać rozpoznane w trybie i na zasadach ustawy o dostępie do informacji publicznej, m.in. dlatego, że zasadniczym celem tej ustawy jest informowanie obywateli o stanie „spraw publicznych”, a nie zdobywanie przez organy administracji publicznej informacji od innych podmiotów.

W piśmie wskazano także, że szczegółowe dane co do zmian wynagrodzeń (składające się na całkowity koszt) i ich skutków na określone we wniosku lata, pozostają w zasobach poszczególnych dysponentów środków budżetowych, finansujących wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Polski Ład do zmiany

30 czerwca w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie odbyła się debata przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego poświęcona podatkowym i gospodarczym skutkom wprowadzenia tzw. Polskiego Ładu. Głównym wnioskiem płynącym z dyskusji jest, że rządowy program może tylko pogłębić niesprawiedliwość systemu podatkowego, m.in. ze względu na 9 proc. nieograniczoną składkę zdrowotną oraz brak możliwości odliczenia kwoty wolnej przez podatników płacących podatek liniowy.

Uczestnicy debaty zwrócili uwagę, że Polski Ład może mieć, wbrew jego zamierzeniom, negatywny wpływ na polską ochronę zdrowia – medycy nie chcąc narażać się na wyższe opodatkowanie, nie będą podejmować pracy w kilku miejscach lub będą jeszcze bardziej zmotywowani do wyjazdu za granicę w poszukiwaniu pracy. Tym samym pogłębi się kryzys kadrowy, na czym stracą przede wszystkim pacjenci.

Efektem debaty jest wspólny apel do Prezesa Rady Ministrów m.in. o znalezienie alternatywnych sposobów na dofinansowanie systemu ochrony zdrowia (nieobciążających podatników) oraz o przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych w zakresie propozycji Polskiego Ładu.

Dwunasty zawodnik

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita, wspólnie z prezesem NRL Andrzejem Matyją oraz przedstawicielami klubów piłkarskich Wisły Kraków, Cracovii i Bruk-Betu Termaliki Nieciecza, podpisali apel skierowany do kibiców zachęcający do szczepień przeciwko COVID-19.

Na konferencji prasowej w Krakowie prezes NRL podkreślił, że szczepienia to jedyna szansa na powrót do normalności i to dzięki nim stadiony będą mogły znowu bezpiecznie zapełnić się kibicami. W ramach akcji będą organizowane punkty szczepień przy okazji meczów Ekstraklasy.

NIL na Facebook’u!

Działania Naczelnej Izby Lekarskiej można już śledzić na portalu społecznościowym Facebook. Zakładając swój oficjalny profil, samorząd lekarski chce umocnić obecne relacje i więzi, nawiązać kolejne, oraz jeszcze bardziej ułatwić lekarzom i lekarzom dentystom, a także pacjentom i każdemu użytkownikowi FB dostęp do informacji, jakimi NIL dysponuje. Zachęcam do polubienia oraz obserwowania profilu NIL.

Alicja Szczypczyk, Dział Mediów i Komunikacji NIL