16 czerwca 2024

Specustawa koronawirusowa. Wyższe zasiłki z ZUS tylko na wniosek

9 października weszła zmiana do tzw. specustawy koronawirusowej1, która w pewien sposób naprawiła negatywne (wobec pracowników) skutki zastosowania przez pracodawców przepisów tzw. tarcz antykryzysowych, które umożliwiały obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie obowiązującego stanu epidemii osobom zatrudnionym.

Foto: freeimages.com

Październikowa zmiana pozwala na nowo i bardziej korzystnie ustalić podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w sytuacjach, gdy pracodawca zmienił wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19, a zasiłki zostały już wypłacone za okres:

1) po 30 marca 2020 r. dla pracowników, którym obniżono wymiar czasu pracy maksymalnie o 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu lub wobec których zawarto porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż te wynikające z umowy o pracę, w zakresie i przez czas, ustalone w porozumieniu (art. 15g lub art. 15zf specustawy koronawirusowej2),

2) po 23 czerwca 2020 r. dla osób, którym wymiar czasu pracy został obniżony maksymalnie o 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu, zatrudnionych u pracodawcy, któremu zmniejszyły się przychody i w związku z tym istotnie wzrosły obciążenia funduszu wynagrodzeń (art. 15gb specustawy koronawirusowej),

3) po 25 sierpnia 2020 r. dla osób, którym na mocy rozporządzenia Rady Ministrów wprowadzono na czas określony – nie dłuższy niż do końca danego roku budżetowego – mniej korzystne warunki zatrudnienia niż te wynikające z podstawy nawiązania stosunku pracy (art. 15zzzzzo ust. 2 specustawy koronawirusowej).

Zasiłki obliczone na podstawie wynagrodzenia obniżonego w związku z COVID-19 można teraz na nowo przeliczyć z zastosowaniem wynagrodzenia, które obowiązywało przed zmianą czasu pracy. Trzeba jednak pamiętać, że przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń może nastąpić jedynie na wniosek pracownika/świadczeniobiorcy.

Nie ma jak do tej pory sformalizowanego wzoru wniosku, dlatego też wystarczy wyraźne sformułowanie żądania na piśmie z określeniem swoich danych i przekazanie go do pracodawcy lub do ZUS – w zależności od tego, kto był płatnikiem zasiłków (wniosek można złożyć również za pośrednictwem PUE ZUS).

Przeliczenie świadczenia przysługuje, jeżeli zasiłek obliczony i wypłacony na podstawie dotychczasowych przepisów był niższy niż zasiłek ustalony zgodnie z nowymi przepisami.

(BW)

Przypisy:

  1. Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz. U. poz. 1747)
  2. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.)