24 lutego 2024

Spółka zatrudniająca lekarzy a kasy on-line

Czy spółka z o.o. jako podmiot zatrudniający lekarzy (niezależnie od formy zatrudnienia) ma prawo prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii i nie jest zobowiązana do wymiany aktualnie używanych przez siebie kas na kasy fiskalne on-line?

Foto: pixabay.com

Takie zapytanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej złożyła spółka z o.o. będąca podmiotem leczniczym świadczącym usługi dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, powstała w wyniku przekształcenia, na której od początku działalności ciążył obowiązek ewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej.

Świadczone przez spółkę usługi w zakresie opieki medycznej – zarówno podstawowej, jak i rozszerzonej – wykonywane są przez lekarzy i lekarzy dentystów pozostających ze spółką w stosunku pracy. W związku z obowiązkową wymianą od 1 lipca 2021 r. kas rejestrujących na kasy on-line przez lekarzy i lekarzy dentystów spółka uznała, że ten obowiązek nie dotyczy jej jako podmiotu leczniczego zatrudniającego lekarzy, jednakże poprosiła Dyrektora KIS o potwierdzenie swojego stanowiska.

Dyrektor KIS w wydanej interpretacji1 uznał stanowisko spółki za prawidłowe, wskazując, że podatnicy ograniczeni zostali w możliwości prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii do 30 czerwca 2021 r., jeśli świadczą usługi w zakresie opieki medycznej jako lekarze i lekarze dentyści.

Zdaniem organu podatkowego podmiot leczniczy prowadzący działalność w formie spółki prawa handlowego w zakresie usług opieki medycznej poprzez zatrudnionych lekarzy i lekarzy dentystów na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych nie podlega przepisom art. 145b ust. 1 pkt 3 lit. d) ustawy o VAT. Przepis ten wyraźnie bowiem wskazuje, że obowiązek wymiany kasy rejestrującej na kasę rejestrującą on-line dotyczy tylko świadczenia usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów w ramach indywidualnej praktyki, a nie przez podmioty lecznicze.

Oznacza to, że spółka jako podmiot zatrudniający lekarzy (niezależnie od formy ich zatrudnienia) ma prawo prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu dotychczas stosowanych kas rejestrujących (z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii).

Beata Wierzchowska, radca prawny NIL

Przypisy:

  1. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 1 lipca 2021 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.297.2021.2.ALN