22 kwietnia 2024

Sprzeciw wobec prób niszczenia tajemnicy zawodowej

Stanowisko Prezesów Krajowej Rady Radców Prawnych, Naczelnej Rady Adwokackiej, Naczelnej Rady Lekarskiej i Press Club Polska dotyczące ochrony tajemnicy zawodowej.

Od prawej: dr Krzysztof Kordel, r.pr. Maciej Bobrowicz, adw. Jacek Trela
Foto: Mariusz Tomczak

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec prób niszczenia przez polityków tajemnicy zawodowej obowiązującej m.in. prawników, lekarzy i dziennikarzy, a także osoby wykonujące inne profesje, zobowiązane do jej zachowania.

Zachowanie tajemnicy to nie tylko ustawowy obowiązek osób wykonujących określone zawody. To przede wszystkim prawo naszych pacjentów, klientów, mocodawców i informatorów mediów. To gwarancja, że ich prawa do prywatności, anonimowości czy uczciwego procesu będą chronione w należyty sposób.

Lekarz, prawnik czy dziennikarz bywają powiernikami tajemnic, od których często zależy czyjeś życie – prywatne lub zawodowe. Bywają też jedynymi sojusznikami w starciu z machiną państwa. Ujawnienie powierzonych im w zaufaniu informacji powoduje daleko idące i często nieodwracalne skutki. Dlatego tak ważna jest silna prawna gwarancja zarówno dla powierzających jak i depozytariuszy, umożliwiająca uchylenie tajemnicy zawodowej tylko w ściśle określonych wyjątkowych wypadkach, na podstawie i po prawomocnej decyzji sądu.

Istotą relacji lekarza, profesjonalnego prawnika czy dziennikarza z pacjentem, klientem, informatorem jest zaufanie, także w kwestii ochrony powierzonych im informacji. Osłabienie rangi tajemnicy zawodowej poprzez umożliwienie jej uchylenia przez prokuratora, a nie – jak do tej pory przez sąd – doprowadzi do podważenia zasad państwa prawa. Działanie takie odbywać się będzie z pogwałceniem interesu publicznego i praworządności.

r.pr. Maciej Bobrowicz
Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

adw. Jacek Trela
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

dr med. Krzysztof Kordel
Pełnomocnik Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej

Marcin Lewicki
Prezes Press Club Polska