16 lipca 2024

Staż tylko w formie wolontariatu?

Chcę przedstawić sprawę stażu podyplomowego obywatela Ukrainy. Do naszego szpitala powiatowego trafił chłopak, który skończył studia na Ukrainie, nie ma polskich korzeni (co może być istotną okolicznością).

Foto: pixabay.com

Dyplom nostryfikował w polskim uniwersytecie medycznym. Niedawno zdał LEK.

W okręgowej izbie lekarskiej otrzymał prawo wykonywania zawodu i został skierowany na staż podyplomowy z zastrzeżeniem, iż może go zrealizować tylko w ośrodku klinicznym (?).

A najistotniejszą sprawą w tej całej sytuacji jest fakt, że tenże staż musi odbyć w ramach wolontariatu! Moje pytanie jest następujące: czy istnieje jakiś przepis prawny regulujący tę kuriozalną sytuację?

Należy nadmienić, że obywatel Ukrainy bez formalnego zatrudnienia nie może otrzymać prawa pobytu w naszym kraju, a jak wspomniałam, nie ma Karty Polaka. Błędne koło, nie mówiąc o braku środków do życia. Uprzejmie proszę o ustosunkowanie się do powyższego problemu.

Barbara Kabiesz, specjalista chirurgii ogólnej szpitala powiatowego

Komentarz

Zgodnie z przepisami art. 15 ust. 3e i 3f ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej odbywa staż podyplomowy na zasadach obowiązujących obywateli polskich, jeżeli spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

1) posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

2) posiada status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) posiada ważną Kartę Polaka.

Natomiast cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który nie spełnia jednego z powyższych warunków, odbywa staż podyplomowy na podstawie umowy cywilnoprawnej o staż podyplomowy, zawartej z jednostką, o której mowa w art. 5 ust. 9, w której to umowie określa się zakres wzajemnych zobowiązań na czas jego odbywania. Jest to regulacja obowiązująca od początku 2017 r.

Oznacza to, że po pierwsze, warunki finansowe odbywania stażu określa ww. umowa pomiędzy podmiotem leczniczym a stażystą, a po drugie, że cudzoziemcy, o których mowa powyżej, mogą odbywać staż podyplomowy tylko w tych podmiotach, które są uprawnione do prowadzenia dwusemestralnego praktycznego nauczania w dziedzinach klinicznych na 6. roku studiów lekarskich, czyli w praktyce chodzi o podmioty kliniczne (uniwersyteckie).

Jednocześnie, warto wskazać, że projekt ustawy nowelizującej ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty, nad którym prowadzone są obecnie prace legislacyjne w Sejmie, przewiduje, że wszyscy lekarze niebędący obywatelami polskimi będą odbywać staż podyplomowy na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Bardzo możliwe więc, że sytuacja w omawianym zakresie wkrótce się zmieni.

Marek Szewczyński, radca prawny NIL