12 lipca 2024

Strategmed: dofinansowanie dla projektów SUM

„Zintegrowany system do przezcewnikowego zamykania przecieków okołozastawkowych (VALE)” oraz „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych (CIRCULATE)” – to dwa spośród dwunastu projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach programu Strategmed.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest liderem pierwszego projektu pt. „Zintegrowany system do przezcewnikowego zamykania przecieków okołozastawkowych (VALE)”. Celem konsorcjum VALE jest opracowanie oraz walidacja w warunkach modelowania 3D, testów laboratoryjnych oraz przedklinicznych i klinicznych nowego systemu do dedykowanego leczenia PVL (balon wymiarujący oraz okluder).

Obecnie w leczeniu istotnych PVL stosuje się leczenie operacyjne – obarczone niestety dużym ryzykiem, lub coraz częściej małoinwazyjną przezcewnikową implantację okluderów (korków). Ograniczeniem tej metody jest fakt, że nie są obecnie na rynku dostępne okludery dedykowane do leczenia PVL.

Nadrzędnym celem projektu jest zapewnienie pacjentom i lekarzom dostępu do nowych technologii oraz poprawa skuteczności leczenia. Produktem będzie innowacyjne urządzenie medyczne które może poprawić konkurencyjność polskiego przemysłu medycznego. Koordynatorem projektu jest prof. dr hab. n. med. Michał Tendera z III Katedry Kardiologii SUM, wartość projektu wynosi 13 096 399 PLN, a dofinansowanie 10 293 079.

Drugi projekt: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych (CIRCULATE)” to program innowacyjnego leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na podłożu miażdżycy tętnic w oparciu o allogeniczne mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) izolowane z galarety Whartona (WJMSC) wykorzystujące ich potencjał immunomodulacyjny, przeciwzapalny i regeneracyjny.

Konsorcjum, w skład którego wchodzi SUM, planuje stworzenie allogenicznego banku komórek WJMSC, ich szczegółową charakterystykę przy zastosowaniu metod molekularnych, próby kliniczne z WJMSC w chorobach sercowo-naczyniowych (zawał serca, niewydolność serca i niedokrwienie kończyn dolnych) oraz ocenę efektów przy zastosowaniu nowatorskiej metody rezonansu magnetycznego (MRI). Liderem projektu jest Collegium Medicum UJ.

W sumie w konkursie programu Strategmed (zobacz więcej) dofinansowanie w wysokości ponad 200 mln zł otrzyma 12 najlepszych spośród 97 ocenianych przez ekspertów projektów. Każdy z nich będzie realizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe z udziałem przedsiębiorcy. Wśród 66 pozytywnie ocenionych wniosków znalazło się 7 kolejnych projektów z udziałem SUM, jednakże ze względu na ograniczoną ilość środków obecnie nie zostały one rekomendowane do dofinansowania.