14 kwietnia 2024

Student może przenieść się z innej uczelni

Pisma Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza z dnia 11 marca i 3 kwietnia 2014 roku w sprawie sytuacji Polaków studiujących medycynę na Ukrainie, które zostały wysłane do premiera Donalda Tuska, trafiły do Ministerstwa Zdrowia. Poinformował o tym wiceminister zdrowia Aleksander Sopliński w piśmie z 11 kwietnia. Ze względu na istotę sprawy publikujemy je w całości.

Kijów. Foto: Mariusz Tomczak

„W przypadku zaistnienia sytuacji braku możliwości odbywania kształcenia w uczelniach medycznych na Ukrainie przez obywateli polskich obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572) umożliwiają ubieganie się o podjęcie studiów medycznych w Polsce.

Zgodnie z art. 171 ust. 3 ww. ustawy student może przenieść się z innej uczelni, w tym także zagranicznej, za zgodą kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni przyjmującej, wyrażoną w drodze decyzji, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza. Ponadto zgodnie z art. 169 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy do odbywania studiów medycznych w polskiej uczelni może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki rekrutacji ustalone przez uczelnię oraz posiada świadectwo dojrzałości.

Podkreślenia wymaga fakt, że zgodnie z art. 4 ww. ustawy uczelnie są autonomiczne we wszystkich obszarach swojego działania na zasadach określonych w tej ustawie, co oznacza, iż w sprawach nieuregulowanych przepisami odrębnymi, uczelnie mają prawo do podejmowania uchwał dookreślających ich wewnętrzne procedury, np. procedurę przeniesienia studenta z innej uczelni medycznej, zasady rekrutacji, procedurę nostryfikacji stąd procedury te mogą być różne w każdej uczelni. Trzeba mieć jednak na uwadze, że ww. procedura musi być zgodna z przepisami ww. ustawy.

Z powyższego wynika, że Minister Zdrowia nie uczestniczy w rekrutacji na studia medyczne obywateli polskich w Polsce lub w ewentualnej próbie ubiegania się o przeniesienie obywateli polskich kształcących się w uczelniach medycznych na Ukrainie do polskich uczelni medycznych.

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych aktualna sytuacja na zachodniej Ukrainie jest stosunkowo stabilna. W ostatnim czasie nie odnotowano niepokojących informacji o zagrożeniach dla życia lub zdrowia obywateli RP przebywających w tym rejonie. W ocenie Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych sprawą indywidualną każdego studenta jest podjęcie decyzji o jego dalszej edukacji na Ukrainie lub powrocie do kraju i podjęciu studiów w Polsce.

Pragnę nadmienić, że stanowisko w powyższej sprawie zostało przekazane pismem z dnia 8 kwietnia 2014 roku, (znak pisma: MZ-NSK-844-40727-21/EK/14) Studentom I roku studiów niestacjonarnych na kierunku lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu, którzy powoływali się w swoim wystąpieniu na treść listu Pana Prezesa.

Odnosząc się do kwestii zwiększenia limitów przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko dentystyczny, pragnę poinformować, że na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego określa, w drodze rozporządzenia, limit przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny w poszczególnych uczelniach, uwzględniając w szczególności możliwości dydaktyczne uczelni oraz zapotrzebowanie na absolwentów tych kierunków.

Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, iż corocznie, na początkowym etapie prac nad projektem ww. rozporządzenia, Minister Zdrowia zwraca się do uczelni posiadających uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym o przedstawienie propozycji limitu przyjęć.

Propozycje te opracowywane są przez władze uczelni na podstawie możliwości dydaktycznych uczelni, zatem po analizie dokonanej zarówno w zakresie bazy kadrowej, jak i materialnej danej uczelni. Z uwagi na politykę wspierania wzrostu limitu przyjęć na powyższe kierunki, w wyżej wymienionym rozporządzeniu uwzględniany jest najwyższy możliwy do zapewnienia przez uczelnię limit przyjęć tj. nie mniejszy niż uprzednio zaproponowany przez uczelnie.

Jednocześnie należy podkreślić, że limit przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny w ostatnich latach ma stałą tendencję wzrostową, pomimo trudnej sytuacji budżetu państwa. Przykładowo w porównaniu z rokiem akademickim 2007/2008 limit na studiach stacjonarnych kierunku lekarskiego wzrósł z 2695 miejsc do 3165 miejsc w roku akademickim 2013/2014, tj. o 470.

Z analizy przeprowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że w ostatnim okresie do polskich uczelni medycznych wpływają liczne wnioski o przeniesienie toku nauczania z Ukrainy w trybie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Władze poszczególnych uczelni po przeprowadzeniu procesu weryfikacji złożonych dokumentów wydają decyzje w powyższych sprawach. Z informacji, jakie posiada Ministerstwo Zdrowia wynika, że część wniosków została rozpatrzona pozytywnie. Największa liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków dotyczy studentów II, III, i IV roku kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego.

Należy pamiętać, że ustalony limit przyjęć na pierwsze lata studiów medycznych jest odzwierciedleniem możliwości dydaktyczno-kadrowych poszczególnych uczelni. Ze względu na praktyczny charakter studiów, liczba osób corocznie rozpoczynających proces kształcenia jest ściśle związana z bazą dydaktyczną jaką dysponują poszczególne jednostki. Proces rozwoju baz dydaktycznych jest długotrwały i jest uzależniony od wielu czynników.

W związku z powyższym należy wskazać, że w chwili obecnej przyjęcie wszystkich Zainteresowanych w poczet studentów polskich uczelni medycznych, mogłoby prowadzić do problemów związanych z zachowaniem standardów kształcenia wymaganych rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012 poz. 631).

Ponadto należy pamiętać, że program realizowany na ukraińskich uczelniach, bardzo często znacząco się różni od standardów, w oparciu o które realizowane jest kształcenie na polskich uczelniach medycznych, co również ma wpływ na powodzenie procedury przenoszenia się z uczelni medycznych.”

Zobacz list Prezesa NRL do Prezesa Rady Ministrów z 3 kwietnia 2014 roku

Zobacz list Prezesa NRL do Prezesa Rady Ministrów z 11 marca 2014 roku