21 kwietnia 2024

Stypendia NIL bez PIT

Od ponad dwóch lat w samorządzie lekarskim funkcjonuje system stypendialny dla lekarzy i lekarzy dentystów1. Stypendia są przyznawane jednorazowo w kwocie nawet do 10 tys. zł. Dofinansowanie można przeznaczyć na staże, kursy oraz warsztaty w ośrodkach zagranicznych czy polskich.

Foto: pixabay.com

Lekarze i lekarze dentyści – beneficjenci funduszu stypendialnego – niejednokrotnie pytają, czy trzymane świadczenie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Czy trzeba je doliczyć w rozliczeniu rocznym? Dlaczego nie otrzymują tzw. PIT-ów?

Otóż, stypendia wypłacane lekarzom i lekarzom dentystom na podstawie uchwały NRL nie były i nie są przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jak bowiem wynika z Regulaminu Przyznawania Stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej2, jednym z warunków przyznania takiego świadczenia jest regularne opłacanie składek członkowskich na rzecz samorządu lekarskiego.

Z kolei ustawa o izbach lekarskich nakłada na samorząd obowiązek prowadzenia lub udziału w organizowaniu doskonalenia zawodowego lekarzy, zaś członkowie samorządu mają prawo korzystać z pomocy samorządu w zakresie doskonalenia zawodowego lekarzy. Lekarze i lekarze dentyści, mając prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego, uczestniczą zatem w szkoleniach, których koszt jest refundowany w całości lub częściowo ze środków pochodzących ze składek członkowskich.

Z tych względów Naczelna Izba Lekarska przyjęła założenie, iż po stronie uczestników szkoleń (beneficjentów funduszu stypendialnego) nie powstaje przysporzenie majątkowe, a w konsekwencji przychód w rozumieniu art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych3.

KIS potwierdza

Dochowując należytej staranności, w celu potwierdzenia prawidłowości swojego stanowiska, Naczelna Izba Lekarska wystąpiła z wnioskiem do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej. NIL wskazała w nim, iż podobnie, jak w przypadku innych samorządów zawodowych reprezentujących osoby wykonujące zawody zaufania publicznego: adwokatów, radców prawnych, pielęgniarek i położnych – przynależność do niego jest obowiązkowa. Dotyczy to lekarzy i lekarzy dentystów, mających stwierdzone lub przyznane prawo wykonywania zawodu, wpisanych do rejestru lekarzy, prowadzonego przez właściwy organ samorządu, wykonujących zawód na terenie izby.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, iż „wobec nałożonych ustawowo obowiązków podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez członków samorządu lekarzy i lekarzy dentystów oraz obowiązku pomocy i pieczy samorządu zawodowego w tym zakresie, realizowanie tego obowiązku w formie stypendium, refundującego ze środków samorządu zawodowego, w tym składek członkowskich, w całości lub części koszty uczestnictwa członków samorządu poniesionych z tytułu opłat za uczestnictwo w szkoleniach nie skutkował i nadal nie skutkuje po stronie beneficjentów funduszu stypendialnego powstaniem przychodu w rozumieniu art. 20 ust. 1. w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

W konsekwencji wydania przez dyrektora KIS interpretacji indywidualnej 0112-KDIL2-1.4011.163.2020.1.KF4, Naczelna Izba Lekarska uzyskała potwierdzenie, iż nie ciążył i nie ciąży na niej obowiązek wystawiania beneficjentom funduszu stypendialnego zaświadczeń o wysokości uzyskanych dochodów i odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy (PIT-11) i przekazania jej podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu.

Beata Wierzchowska, radca prawny NIL

Przypisy:

  1. Uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej nr 9/19/VIII z dnia 25 stycznia 20219 r. w sprawie utworzenia funduszu stypendiów dla lekarzy i lekarzy dentystów w celu doskonalenia zawodowego oraz regulaminu przyznawania stypendiów. Wnioski można składać pod adresem: https://stypendia.nil.org.pl, gdzie znajdują się także wszelkie informacje odnośnie stypendiów.
  2. https://old.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0003/136623/Regulamin-przyznawaniastypendiow-Naczelnej-Rady-Lekarskiej-1-kwietnia-2019-r..pdt
  3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1426 z późn. zm.)
  4. 0112-KDIL2-1.4011.163.2020.1.KF – interpretacja indywidualna, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 12.03.2020 r.