20 maja 2024

Szpital ukarany, bo kazał płacić za pranie

5 września Naczelny Sąd Administracyjny ostatecznie potwierdził słuszność nałożonej przez Rzecznika Praw Pacjenta kary pieniężnej w wysokości 210 tys. zł na Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli (sygn. akt II OSK 1255/17).

Foto: pixabay.com

Kara pieniężna została nałożona na szpital za niepodjęcie działań niezbędnych do zaniechania stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów oraz za niepodjęcie działań mających na celu usunięcie skutków tych naruszeń, które Rzecznik nakazał w rzeczonej decyzji.

Zastrzeżenia Rzecznika Praw Pacjenta dotyczyły m.in. tego, że personel szpitala kazał pacjentom płacić za pranie, strzyżenie, ładowanie telefonów oraz za prąd potrzebny do przygotowania herbaty. Rzecznik zwrócił również uwagę na brak indywidualnych programów terapeutycznych, niewłaściwie prowadzoną dokumentacje medyczną, brak spacerów oraz niestosowanie parawanów podczas udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził za Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, że art. 68 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, stanowi, iż Rzecznik ma obowiązek nałożenia kary pieniężnej na szpital, w przypadku niepodjęcia działań określonych w decyzji o uznaniu praktyk za naruszające zbiorowe prawa pacjentów.

Sąd poparł wszystkie argumenty Rzecznika, podkreślając, że w świetle zebranego materiału dowodowego, nałożona kara pieniężna jest adekwatna do ustalonego stanu faktycznego sprawy. Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił uwagę na ilość oraz ciężar gatunkowy naruszonych przez szpital praw pacjenta, które wbrew twierdzeniom podmiotu leczniczego, stanowiły realne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów. Wyrok jest ostateczny.