24 kwietnia 2024

Szpitale powiatowe apelują o zmianę zasad finansowania

Zadłużenie szpitali powiatowych zwiększyło się do 16 mld zł. To efekt deregulacji – mówi Waldemar Malinowski, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych.

Foto: OZPSP

Związek Powiatów Polskich i Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych wspólnie z m.st. Warszawa zaprezentowały raport „Sytuacja finansowa szpitali powiatowych w świetle nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych”. Wynika z niego, że 191 na 211 poddanych analizie placówek ma straty na działalności podstawowej.

Uczestnicy zaapelowali m.in. o:

  • wprowadzenie ustawowego mechanizmu zobowiązującego Ministra Zdrowia, Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Narodowy Funduszu Zdrowia do uwzględnienia wzrostu cen towarów i usług w wycenie świadczeń opieki zdrowotnej;
  • wprowadzenie ustawowego obowiązku zmiany wyceny świadczeń, w związku z koniecznością realizacji przez podmioty lecznicze postanowień ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych w terminie umożliwiającym zawarcie przez podmiot leczniczy porozumień z przedstawicielami załogi dotyczących podwyżek – zdaniem OZPSP porozumienia takie powinny być zawierane do 31 maja, tymczasem na ten dzień osoby zarządzające podmiotami leczniczymi nie wiedzą jakimi środkami finansowymi będą dysponować;
  • pilne przeprowadzenie taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej, których koszt udzielania przewyższa wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez szpitale, a które są jednymi z najczęściej udzielanych pacjentom przez szpitale powiatowe i miejskie;
  • zmianę zasad finansowania tzw. nadwykonań, tak aby podmioty lecznicze nie kredytowały przez kilka miesięcy Narodowego Funduszu Zdrowia;
  • ustalenie jasnych i znanych osobom zarządzającym szpitalami zasad finansowania tzw. nadwykonań w ryczałcie sieciowym – obecnie finansowe ryzyko udzielania takich świadczeń leży po stronie podmiotu leczniczego, co nie pozwala na wykorzystanie istniejącego potencjału podmiotów leczniczych;
  • podjęcie prac nad gruntowną nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która obecnie jest źródeł konfliktu na linii pracodawca-pracownik oraz pomiędzy pracownikami.