19 lipca 2024

Szybkie odejście od papieru uciążliwe dla gabinetów lekarskich

Prezydium NRL apeluje do prezesa NFZ o ustalenie szczególnego sposobu sprawozdawania harmonogramów przyjęć za pierwsze trzy miesiące br.

Foto: pixabay.com

Powodem są przepisy nakładające nowe obowiązki na świadczeniodawców dotyczące list oczekujących.

Niezależnie od podjętego wczoraj apelu Prezydium NRL, jeszcze w grudniu ubiegłego roku prezes NRL wystąpił do Ministerstwa Zdrowia o ujęcie w pracach Zespołu ministra zdrowia ds. zmniejszania obciążeń administracyjnych pilnego wniosku o zmianę ustawy zwalniającą z prowadzenia harmonogramów przyjęć i przekazywania informacji o pierwszym możliwym terminie przyjęcia tych świadczeniodawców, u których czas oczekiwania na przyjęcie nie przekracza 30 dni.

* * *

Apel Nr 2/20/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 27 stycznia 2020 r. do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o ustalenie szczególnego sposobu sprawozdawania harmonogramów przyjęć za pierwsze trzy miesiące 2020 r.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o umożliwienie świadczeniodawcom sprawozdawania harmonogramów przyjęć za pierwsze trzy miesiące 2020 r. w postaci raportu z listy oczekujących w dotychczasowym kształcie.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca uwagę na fakt, iż przynajmniej część dostępnych na rynku aplikacji do prowadzenia dokumentacji elektronicznej może nie zawierać na dzień dzisiejszy funkcjonalności generowania komunikatów sprawozdań obejmujących zmiany wprowadzone przez art.19a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Według części producentów związane jest to z nowelizacją Zarządzenia Prezesa NFZ nr 98 /2019/DI z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML (NFZ z 2019 r. poz. 98), dokonaną Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 181/2019/DI z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML (NFZ z 2019 r. poz. 181) i doprecyzowaną następnie komunikatem NFZ z dnia 7 stycznia 2020 r.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca przy tym uwagę, że duża część gabinetów szuka dostawców oprogramowania i fakt, że ostateczny kształt wymaganych raportów i sprawozdań ustala się na krótko przed momentem ich wymagalności prowadzi do konieczności wyboru oprogramowania pod kątem możliwości rozliczeń z NFZ a nie tego, co ma być podstawą i celem cyfryzacji, a mianowicie pod kątem wygody prowadzenia dokumentacji medycznej i późniejszej jej wymiany.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej postuluje, aby za pierwsze trzy miesiące 2020 r. wystarczającym do dokonania rozliczeń był raport z listy oczekujących w dotychczasowym kształcie. Z uwagi na to, że dane z harmonogramów przyjęć, w przeciwieństwie do danych z list oczekujących, nie sumują się z danymi z poprzednich miesięcy, w ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej proponowany sposób sprawozdawania nie będzie powodował żadnego uszczerbku na wartości przedmiotowych sprawozdań.