23 maja 2024

Teleporada – co z pacjentami poniżej 6 r.ż. i powyżej 65 r.ż.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie oceniło zawarte rozwiązanie mające na celu wyeliminowanie możliwości realizacji teleporady w odniesieniu do pacjentów do 6 r.ż. oraz powyżej 65 r.ż.

Foto: pixabay.com

W ocenie Prezydium NRL jakiekolwiek limitowanie dostępu do świadczeń telemedycznych wynikać powinno z niezasadności wykorzystania telemedycyny w danej sytuacji zdrowotnej.

„Samorząd lekarski konsekwentnie podkreśla, że wybór metody postępowania z pacjentem powinien wynikać ze skuteczności i bezpieczeństwa proponowanej metody, okoliczności jej zastosowania oraz aktualnej wiedzy medycznej, z uwzględnieniem poszanowania praw pacjenta, w tym szczególnie jego woli. Odgórne wyłączenie możliwości uzyskania teleporady dla populacji pacjentów do 6 r.ż. oraz powyżej 65 r.ż. stanowi rozwiązanie medycznie nieuzasadnione, szczególnie w okresie panującej pandemii COVID-19. Względy medyczne uzasadniają natomiast wyłączenie z teleporad pacjentów onkologicznych, którzy wymagają wzmożonej, osobistej kontroli lekarskiej” – czytamy w stanowisku Prezydium NRL w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu rozporządzenia, cel wprowadzanych zmian stanowi zwiększenie dostępu do świadczeń realizowanych na poziomie POZ w bezpośrednim kontakcie z właściwym personelem medycznym. „Pozbawienie części pacjentów możliwości skorzystania z teleporady nie doprowadzi do rozwiązania przedmiotowego problemu – w praktyce dostęp do opieki medycznej ulegnie wręcz pogorszeniu (na przykład dla części seniorów, dla których dotarcie do placówki podstawowej opieki zdrowotnej może stanowić istotne wyzwanie organizacyjne, teleporada będzie jedyną racjonalną w danej sytuacji formą szybkiego kontaktu z lekarzem)” – wskazał samorząd lekarski. Jak podkreśliło Prezydium NRL, nie należy zapominać o fundamentalnej zasadzie udzielania świadczeń telemedycznych – w przypadku uznania przez lekarza, że istnieje konieczność osobistego zbadania pacjenta, taka wizyta w trybie stacjonarnym jest realizowana.