24 kwietnia 2024

Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia o wynagrodzeniach dla medyków

Przepisy dotyczące wynagrodzeń specjalistów obowiązują jeszcze przez kilka miesięcy. Wkrótce staną się przedmiotem rozmów m.in. w ramach Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.

Foto: freeimages.com

W jego składzie są przedstawiciele strony rządowej (pochodzą aż z 5 resortów), pracowników (m.in. Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność”) i pracodawców (m.in. Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP).

W trakcie posiedzeń prezydium Zespołu, które odbyły się 19 maja i 9 czerwca, ustalono, że kwestie najniższych poziomów wynagrodzeń dla pracowników podmiotów leczniczych, w tym dla lekarzy specjalistów, będą jednym z pierwszych tematów dyskutowanych w czasie kolejnego posiedzenia zaplanowanego.

Jak poinformowała sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, w związku ze zgłaszanymi postulatami zmian w zakresie systemowego uregulowania wynagrodzeń w ochronie zdrowia, kwestia ta będzie przedmiotem prac Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. „Wiceminister przekazała, że podstawowym przedmiotem prac będą propozycje nowelizacji przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych – podstawowej systemowej regulacji obejmującej wszystkie zawody medyczne” – informuje Naczelna Izba Lekarska w komunikacie.

Jak dodaje NIL, jest to odpowiedź na postulat Naczelnej Rady Lekarskiej o niezwłoczne podjęcie przez resort zdrowia rozmów z samorządem lekarskim na temat rewizji obecnych zasad ustalania i wysokości lekarzy i lekarzy dentystów. „Środowisko lekarskie, w pełni aprobując podwyżki wynagrodzeń wywalczone przez lekarzy rezydentów, pielęgniarki czy niektóre inne zawody medyczne, zwróciło uwagę, że podwyżki te dość często mają formę skomplikowanych rozwiązań pranych o tymczasowym działaniu. Występuję pod postacią różnego rodzaju dodatków, a niekiedy są obwarowane spełnieniem przez zainteresowanego dodatkowych warunków pod groźbą zwrotu otrzymanego świadczenia” – wskazuje NIL. Samorząd lekarski podkreśla, że lekarze i lekarze dentyści oczekują stworzenia „spójnego i trwałego modelu wynagradzania pracowników ochrony zdrowia, który uwzględniałby uwarunkowania wynikające z posiadanych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.