22 kwietnia 2024

Ustawa budżetowa. Czy wydatki na zdrowie wzrosną?

W tym tygodniu senatorowie pochylą się nad ustawą budżetową na 2023 r. Kilka dni temu senacka Komisja Zdrowia zaproponowała m.in. utworzenie rezerwy celowej na pokrycie kosztów świadczeń przekazanych do finansowania przez NFZ.

Foto: Senat RP

W dniach 11-13 stycznia odbędzie się 56. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzy 5 ustaw, w tym ustawę budżetowej na rok 2023 (projekt rządowy).

Zakłada ona, że wydatki budżetu wyniosą 672,7 mld zł, dochody 604,7 mld zł, a deficyt – 68 mld zł. Waloryzacja wynagrodzeń w sferze budżetowej będzie na poziomie 7,8%, a świadczeń emerytalno-rentowych – 13,8%. Założono deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 4,5% PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) – 53,3% PKB.

PKB w 2023 r. wzrośnie o 1,7%, a średnioroczna inflacja wyniesie 9,8%. Zaplanowano kontynuację programów „Rodzina 500+”, „Dobry Start” i programu rodzinnego kapitału opiekuńczego. Wydatki na zdrowie w 2023 r. wyniosą 6% PKB, czyli 160 mld zł, na obronę narodową – do 3% PKB, a więc ok. 100 mld zł, a także 30-40 mld zł z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Rezerwa celowa na świadczenia

W środę 4 stycznia senacka Komisja Zdrowia rozpatrzyła ustawę budżetową w częściach właściwych zakresowi jej działania i zdecydowała o zaproponowaniu 6 poprawek. Zmierzają one do utworzenia rezerwy celowej w wysokości 6,5 mld złotych na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej przekazanych do finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a także utworzenia rezerwy celowej w kwocie 2 mld złotych na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych u dzieci oraz rezerwy celowej w wysokości 700 mln złotych na dofinansowanie leczenia psychiatrycznego dzieci. Środki przeznaczone na utworzenie rezerw celowych pochodzić mają odpowiednio z dochodów budżetu państwa z dywidend, a także dochodów z podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Komisja przyjęła również poprawki zmierzające do zwiększenia wydatków bieżących budżetu w części 46 – Zdrowie o 500 mln złotych z przeznaczeniem na finansowanie programu leczenia bezpłodności metodą in vitro, które miałyby być przesunięte z budżetu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także zwiększenia dotacji i subwencji o 320 mln złotych z przeznaczeniem na dotacje dla Narodowego Funduszu Zdrowia na pokrycie kosztów refundacji dopłat do leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla osób powyżej 75 r.ż. oraz leków dla kobiet w ciąży.

Przesuwane środki miałyby pochodzić z budżetów przeznaczonych na wydatki bieżące Kancelarii Prezydenta, Krajowego Biura Wyborczego, oraz w ujętych w następujących częściach budżetu państwa: Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, Sprawiedliwość oraz Sprawy zagraniczne.

Źródło: Senat