16 czerwca 2024

Ustawa o kadrach medycznych z podpisem prezydenta

28 grudnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych.

Foto: Krzysztof Sitkowski, KPRP

Celem ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych jest wprowadzenie rozwiązań wspierających system ochrony zdrowia w przeciwdziałaniu epidemii COVID-19, w szczególności w zakresie wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych.

Wśród szczegółowych rozwiązań wprowadzanych ustawą należy wymienić m.in.:

 • uproszczenie zasad powrotu do zawodu lekarza, farmaceuty, diagnosty laboratoryjnego, ratownika medycznego, fizjoterapeuty, pielęgniarki i położnej, zwalniając – w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – osoby mające przerwę w wykonywaniu zawodu dłuższą niż 5 lat z obowiązku odbycia przeszkolenia, pod warunkiem wykonywania przez pierwsze 3 miesiące zawodu pod nadzorem innej osoby wykonującej odpowiedni zawód medyczny,
 • umocowanie lekarza dentysty do udzielania, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • rezygnację z wymogu posiadania prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako warunku wyrażenia zgody na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty osobie, która uzyskała kwalifikacje poza terytorium Unii Europejskiej,
 • umożliwienie, w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, udzielenia przez ministra właściwego ds. zdrowia zgody na wykonywanie zawodu lekarza oraz lekarza dentysty oraz przyznania warunkowego prawo wykonywania zawodu,
 • umożliwienie, udzielenia, przez ministra właściwego ds. zdrowia, zgody na wykonywanie zawodu ratownika medycznego osobie, która uzyskała poza terytorium Unii Europejskiej kwalifikacje do wykonywania zadań zawodowych ratownika medycznego, jeśli posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu oraz posiada dyplom wydany poza terytorium UE, potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownika medycznego lub dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań zawodowych (w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – nie krótsze niż rok),
 • możliwość stosowania do dyspozytorów medycznych, koordynatorów ratownictwa medycznego oraz członków zespołów ratownictwa medycznego równoważnego systemu pracy, w którym możliwe jest wykonywanie pracy nieprzerwanie przez 24 godziny,
 • umożliwienie, w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, lekarzom, lekarzom dentystom, pielęgniarkom, położnym i ratownikom medycznym wykonywanie zawodu w zakładzie leczniczym także na podstawie umowy zawartej przez podmiot leczniczy prowadzący ten zakład z agencją zatrudnienia,
 • umożliwienie realizacji wystawianych w postaci elektronicznej zleceń na zaopatrzenie  zlecenia naprawy wyrobów medycznych, stanowiących elektroniczną dokumentację medyczną, do której dostęp jest możliwy poprzez Internetowe Konto Pacjenta,
 • wprowadzenie do Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia modułu zawierającego dane dotyczące pacjenta z podejrzeniem o zakażenie i potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (wiek, płeć, numer w wykazie głównym przyjęć i wypisów, stan pacjenta według modyfikowanej skali wczesnego ostrzegania, tzw. skali MEWS, prowadzona tlenoterapia), a także liczby łóżek i ich wykorzystania,
 • umożliwiającą wyrażenie zgody osobie, która uzyskała kwalifikacje poza terytorium Unii Europejskiej na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej oraz przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,
 • wprowadzono stały mechanizm waloryzacji wysokości najniższych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Ustawa wchodzi w życie, co do zasady, z dniem 30 grudnia 2020 r.