18 maja 2024

Ustawa o PRM: Co czeka lekarzy? (tabela)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw przewiduje, że od 1 stycznia 2020 r. będą działać następujące zespoły ratownictwa medycznego: podstawowe (wyposażone w ambulans ratunkowy, w co najmniej trzyosobowym składzie) oraz motocyklowe (w składzie jednoosobowym).

Foto: pixabay.com

W skład zespołów ratownictwa medycznego będą mogli wchodzić ratownicy medyczni i pielęgniarki systemu. Co czeka lekarzy pracujących obecnie w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego? Na to pytanie odpowiedzi udziela Milena Kruszewska, rzecznik prasowy ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła.

– Lekarze systemu, którzy obecnie wykonują swój zawód w specjalistycznych zespołach, po 1 stycznia 2020 r. będą mogli znaleźć zatrudnienie w segmencie szpitalnym, gdzie mamy do czynienia z narastającym deficytem kadry lekarskiej. Dla przykładu specjaliści medycyny ratunkowej mogą już obecnie stanowić personel medyczny:

  • szpitalnych oddziałów ratunkowych (220) i izb przyjęć szpitali,
  • centrów urazowych (14 + 3 docelowo) i centrów urazowych dla dzieci (12 docelowo),
  • podmiotów udzielających świadczeń w zakresie oksygenacji hiperbarycznej (11 wskazanych jako tzw. oddziały pierwszego wyboru).

W przypadku pozostałych lekarzy systemu możliwości zatrudnienia są jeszcze szersze – zarówno w lecznictwie stacjonarnym, jak i ambulatoryjnym.

Na podstawie projektowanych przepisów lekarze systemu będą mogli pełnić funkcję lekarzy – konsultantów w dyspozytorniach medycznych, udzielając wsparcia merytorycznego członkom zespołów ratownictwa medycznego. Lekarze systemu będą nadal poszukiwani na rynku pracy – tak, jak to ma miejsce obecnie, lecz dzięki projektowanym zmianom, ich deficyt nie będzie tak odczuwalny.

Ministerstwo Zdrowia na początku bieżącego roku pozyskało od wojewodów dane dotyczące liczby lekarzy systemu zatrudnionych w zespołach ratownictwa medycznego. Zostały one przedstawione w poniższej tabeli:

Przesłanką do stopniowego odejścia od kontraktowania zespołów z lekarzem są narastające trudności w zapewnieniu obsady tych zespołów. Liczba zespołów specjalistycznych na przestrzeni ostatnich 5 lat spadła z 615 w 2011 r. do 563 w 2016 r. – wszystkie w wyniku przekwalifikowania na zespoły podstawowe, złożone wyłącznie z ratowników medycznych i pielęgniarek systemu.

Zjawisko to – w połączeniu z brakami lekarzy na oddziałach szpitalnych udzielających świadczeń zdrowotnych osobom w stanie nagłym, oraz z coraz większymi kompetencjami ratowników medycznych i pielęgniarek systemu – zadecydowało o podjęciu decyzji odnośnie odejścia od kontraktowania specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego na rzecz zespołów złożonych z ratowników medycznych i pielęgniarek systemu.

Równolegle ze zmianą w rodzajach zespołów wprowadzone zostaną dwie nowe formy kształcenia podyplomowego w postaci:

  • kursu specjalistycznego, mającego na celu uzyskanie przez ratownika medycznego i pielęgniarkę systemu specjalistycznej wiedzy i umiejętności przydatnych podczas podejmowania medycznych czynności ratunkowych,
  • kursu kwalifikacyjnego (cel: uzyskanie przez ratownika medycznego dodatkowych kwalifikacji i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia).

Obecnie tytuł ratownika medycznego mogą uzyskać wyłącznie osoby, które ukończą kształcenie w trybie studiów I stopnia (tj. na poziomie licencjatu). Projekt nowelizacji ustawy o PRM przewiduje ponadto wprowadzenie Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego, poprzedzonego półroczną praktyką. Tym samym zarówno ratownicy medyczni, jak i pielęgniarki systemu będą w stanie zapewnić udzielanie świadczeń osobom w stanie nagłym w warunkach pozaszpitalnych na odpowiednim poziomie.


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.