15 czerwca 2024

W sprawie centrum urazowego dla dzieci

Stanowisko Nr 76/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie centrum urazowego dla dzieci.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie w sprawie centrum urazowego dla dzieci, przesłanym przy piśmie Pani Anny Łukasik, Podsekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia, z dnia 6 listopada 2015 r., znak: OKR-RM.450.3.16.2015, zgłasza następującą uwagę do przedmiotowego projektu.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej utworzeniu centrum urazowego dla dzieci nie powinno towarzyszyć powielenie błędów, jakimi dotknięty jest sposób rozliczania świadczeń zdrowotnych w centrach urazowych dla dorosłych.

Wprowadzone wyżej wycenione grupy JGP do rozliczania świadczeń wykonanych w centrach urazowych dla dorosłych uniemożliwiają dodatkowe rozliczenie pobytu pacjenta w OIOM-ie, jeśli taki pobyt był konieczny. Przy pobycie pacjenta na OIOM dłuższym niż 1-2 dni, rozliczenie wykonanych świadczeń poprzez dedykowaną grupę JGP jest nieopłacalne.

Wprowadzaniu do systemu opieki zdrowotnej placówek zdrowotnych dedykowanych pacjentom ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi musi towarzyszyć racjonalne zapewnienie niezbędnego poziomu finansowania tych placówek tak, aby mogły one w pełni realizować powierzone im cele.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wprowadzenie do systemu ochrony zdrowia centrów urazowych powinno odbywać się sposób zapewniający równomierne rozlokowanie tych placówek tak, aby w skali całego kraju zapewniony był równy dostęp do tego rodzaju świadczeń.