15 czerwca 2024

W sprawie pieniędzy z gier hazardowych

Stanowisko Nr 79/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Foto: freeimages.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, przesłanym przy piśmie Pani Beaty Małeckiej-Libery, Sekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia, z dnia 12 listopada 2015 r., znak: ZP-P.079.45.2015, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu:

1) W § 7 projektu listę elementów wniosku o dofinansowanie należy uzupełnić o opis ewaluacji programu, z informacją o zaangażowaniu interesariuszy programu, metodologią oceny rezultatów, a także o sposobie oceny skuteczności programu w tym finansowej;

2) W § 9 projektu treść umowy o dofinansowanie powinna przewidywać przedstawiania raportu ewaluacji zrealizowanego zadania, zawierającego informacje wskazane w pkt 1 powyżej.