15 czerwca 2024

W sprawie rozporządzenia o szczepieniach

Stanowisko Nr 58/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 września 2015 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

Foto: freeimages.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po rozpatrzeniu projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych, przekazanego przy piśmie pana Sławomira Neumanna Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2015 r., zgłasza następującą uwagę do przedstawionego projektu rozporządzenia.

Przedłożony projekt rozporządzenia wprawdzie realizuje oczekiwanie dużej części środowiska lekarskiego wyrażone w treści Apelu Nr 3/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. jednakże w świetle deklaracji złożonej w dniu 12 sierpnia 2015 r. przez pana Piotra Warczyńskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia na posiedzeniu powołanego w Ministerstwie Zdrowia Zespołu do spraw podstawowej opieki zdrowotnej, racjonalne i możliwe jest wprowadzenie takiego rozwiązania legislacyjnego, w myśl którego uprawnienie do wykonywania szczepień ochronnych będzie wynikało z faktu posiadania prawa wykonywania zawodu lekarza lub prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty.

Analiza programów kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów prowadzi do wniosku, że lekarze i lekarze dentyści z chwilą uzyskania prawa wykonywania zawodu posiadają wystarczającą wiedzę i kwalifikacje do bezpiecznego i skutecznego prowadzenia szczepień ochronnych. Wobec powyższego Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wnosi o zmianę projektu w taki sposób, aby realizował on deklarację pana Piotra Warczyńskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia.