12 kwietnia 2024

W sprawie szkoleń dla przyszłych inspektorów ochrony radiologicznej

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 21 maja 2021 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej sprawującego wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia.

Foto: pixabay.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej sprawującego wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia, o którym poinformował Pan Krzysztof Saczka Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego pismem z dnia 13 maja 2021 r., znak: PR.LE.023.2.2021, zgłasza następujące uwagi do tego projektu.

W § 3 ust. 1 projektu rozporządzenia wskazano, że szkolenia są prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć seminaryjnych odbywających się przy bezpośrednim udziale kadry dydaktycznej oraz osób biorących udział w szkoleniu w tym samym czasie i w tym samym miejscu (szkolenia stacjonarne). W ocenie samorządu lekarskiego nieuzasadnione jest zawężenie możliwości prowadzenia tego kształcenia wyłącznie jako szkoleń stacjonarnych.

Doświadczenia ostatniego roku, wynikające z konieczności poszukiwania nowych rozwiązań dla realizowania różnych zadań w okresie epidemii oraz postęp technologiczny, jaki nastąpił w ostatnim czasie wskazują, że zajęcia w szczególności w takich w takich formach jak wykłady czy zajęcia seminaryjne mogą być z powodzeniem prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Należy zauważyć, że tego rodzaju ograniczeń nie przewidziano również w przypadku szkoleń dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej na podstawie przepisów wydanego na podstawie art. 71 ust. 11 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 623) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie inspektorów ochrony radiologicznej (Dz. U. poz. 640).

Ponadto w sytuacji, gdy zdający w każdym przypadku musi przystąpić do części ustnej egzaminu, a tym samym zapewniona jest efektywna weryfikacja wiedzy i umiejętności osób zdających, zbędne jest podwyższenie liczby punktów koniecznych do zdania części pisemnej tego egzaminu.