19 maja 2024

Warunkowe wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty na 5 lat?

Zachodzi pilna potrzeba zmiany przepisów regulujących wykonywanie zawodu przez lekarzy i lekarzy dentystów, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym wydany przez polską szkołę wyższą i ukończyli staż podyplomowy, ale nie uzyskali prawa wykonywania zawodu lekarza z powodu niezłożenia z wynikiem pozytywnym LEK albo LDEK.

Foto: pixabay.com

Zwraca na to uwagę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w podjętym stanowisku w sprawie uprawnień zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów, którzy nie zdali egzaminu LEK lub LDEK, odnosząc to do niedawnej nowelizacji art. 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która wprowadziła uproszczony tryb przyznawania PWZ osobom posiadającym dyplom lekarza i lekarza dentysty wydany poza Unią Europejską.

„W obecnym stanie prawnym taki lekarz może jedynie wykonywać zawód w czasie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pod warunkiem skierowania go do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. W takim przypadku jest on uznawany za lekarza w trakcie stażu podyplomowego i wykonuje zawód na podstawie prawa wykonywania zawodu wydanego na czas i w celu odbycia stażu podyplomowego. Zatem jego prawa jako lekarza – w porównaniu z osobami, którym minister zdrowia wyda w uproszczonym trybie decyzje zezwalająca na wykonywanie zawodu – są bardzo ograniczone” – wskazano w podjętym stanowisku.

Jak podkreśla Prezydium NRL, mając na uwadze statystyki dotyczące zdawalności Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, zgodnie z którymi średniorocznie ok. 10-20 proc. osób przystępujących do LEK i LDEK ich nie zadaje i musi do nich przystępować ponownie, zasadnym jest umożliwienie tej grupie lekarzy i lekarzy dentystów warunkowego wykonywania zawodu, szczególnie w obecnej sytuacji braku kadr medycznych. W związku z tym konieczna jest pilna zmiana przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w tym zakresie.

„Proponuje się aby – stosując analogię przepisów odnoszących się do lekarzy cudzoziemców, którym w trybie uproszczonym Minister Zdrowia warunkowo udziela zgody na wykonywanie zawodu lekarza – lekarzom i lekarzom dentystom, którzy ukończyli staż podyplomowy i nie uzyskali pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza z powodu niezłożenia z wynikiem pozytywnym LEK albo LDEK, również przyznawać warunkowo uprawnienie do wykonywania zawodu na okres 5 lat. Osoba taka powinna być uprawniona do wykonywania zawodu w konkretnym podmiocie leczniczym pod nadzorem lekarza posiadającego tytuł specjalisty lub lekarza z II stopniem specjalizacji wyznaczonego przez kierownika podmiotu leczniczego. W tym okresie lekarz ten powinien złożyć z wynikiem pozytywnym LEK lub LDEK, w przeciwnym razie jego warunkowe prawo wykonywania zawodu straci ważność” – czytamy w podjętym stanowisku.