12 lipca 2024

Wątpliwości wokół dentobusów i pisemnych zgód rodziców

Stanowisko Nr 19/18/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie projektu ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami.

Foto: MZ

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, o którym Minister Zdrowia poinformował w piśmie z dnia 19 kwietnia 2018 r., znak: MDL.0212.3.2017.WS/12, zgłasza następujące uwagi do załącznika do przedmiotowego projektu ustawy: projekt ustawy nie określa precyzyjnie zasad współpracy szkoły z gabinetami stomatologicznymi mieszczącymi się poza szkołą ani trybu nawiązywania przez te podmioty współpracy.

W art. 7 ust. 2 projektu wskazano, że profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna nad uczniami w zakresie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 (profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia) i art. 10 ust. 2 pkt 2 (profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia udzielane w dentobusie), jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo innych opiekunów prawnych uczniów.

Z przepisu tego wynika, że zabiegi profilaktyczne nie wymagają pisemnej zgody rodziców (tak jak ma to miejsce w przypadkach wskazanych w art. 7 ust. 4 projektu), tylko braku sprzeciwu. Nie jest jasne jak przepis ten będzie w praktyce realizowany. Czy jednorazowy brak sprzeciwu wystarczy na wykonywanie wszystkich zabiegów profilaktycznych, czy tylko danego zabiegu? W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zasadne byłoby, aby rodzice udzielali pisemnej zgody na zabiegi profilaktyczne (zwłaszcza lakierowanie, lakowanie).

Zgodnie z art. 6 ust. 3 projektu miejscem, w którym lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami, jest gabinet stomatologiczny zlokalizowany w szkole albo gabinet stomatologiczny poza szkołą lub dentobus, prowadzony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą współpracujący ze szkołą. Jednakże w ust. 6 Oceny Skutków Regulacji (OSR) w części dotyczącej finansowania świadczeń zdrowotnych jest mowa jedynie o finansowaniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w ramach środków na gwarantowane świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego, świadczeń udzielanych w gabinecie stomatologicznym zlokalizowanym w szkole lub w dentobusie.

Nie wspomniano nic o finansowaniu świadczeń udzielanych przez lekarza dentystę w gabinecie pozaszkolnym. Ponadto w OSR wskazano, że w zakresie świadczeń lekarza dentysty z tytułu wejścia w życie ustawy nie powstaną skutki finansowe. W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wejście w życie projektowanej ustawy powinno być związane z przeznaczeniem dodatkowych środków finansowych na jej realizację.