19 czerwca 2024

Ważne spotkania dla lekarzy dentystów

Ostatnio mieliśmy bardzo ciekawy czas. Resort zdrowia ma nowego ministra, zmiany zaszły również w Polskim Towarzystwie Stomatologicznym. Działo się wiele. Kolejne miesiące również przyniosą interesujące wydarzenia.

Sesja NIL podczas I Kongresu Unii Stomatologii Polskiej
Foto: Mariusz Tomczak

Nowym prezydentem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego została prof. Marzena Dominiak. Spotkaliśmy się 8 stycznia i roboczo omówiliśmy płaszczyzny współdziałania na przyszłe lata.

Najbardziej istotnym tematem była sprawa odnowienia współpracy w ramach Komitetu Narodowego, który ma być utworzony przez przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Komitet Narodowy będzie reprezentował nasze interesy we wszystkich organizacjach międzynarodowych, w tym w FDI. Umowa o współpracy zostanie podpisana już 26 stycznia, podczas posiedzenia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Bardzo interesującym tematem był również ten dotyczący nawiązania współpracy pomiędzy NIL a PTS w ramach działalności Ośrodka Doskonalenia Zawodowego NIL. Uzgodniliśmy, że rozpoczniemy wspólne szkolenia, m.in. w obszarze zagadnień dotyczących interpretacji badań radiologicznych, szczególnie tych bardziej zaawansowanych, a także stosowania w stomatologii laseroterapii. Mamy w planach zorganizowanie spotkania z przewodniczącymi towarzystw, które zajmują się tymi zagadnieniami i podpisanie z nimi umowy o współpracy już w pierwszym półroczu tego roku.

Rozmawialiśmy również o przyszłości Środkowoeuropejskiej Wystawy Produktów Stomatologicznych CEDE, której 27. edycja odbędzie się w tym roku. Będzie towarzyszyć jej II Kongres Unii Stomatologii Polskiej, współorganizowany przez naukowe towarzystwa stomatologiczne, Naczelną Izbę Lekarską oraz Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Ustalono już wiodące tematy, dyskusja o szczegółach programu zapowiada się niezwykle ciekawie.

W kwietniu odbędzie się XX Konferencja Okrągłego Stołu. Tym razem w Lublinie. Naczelna Izba Lekarska jest współorganizatorem tego wydarzenia. Zaplanowano już szereg interesujących dyskusji na temat kształcenia przed- i podyplomowego. Ponownie spotkamy się z przedstawicielami środowiska akademickiego i wymienimy poglądy na temat spraw, które wciąż żywo interesują nasze środowisko.

Spotkaliśmy się ze Zbigniewem Królem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia. To kontynuacja wcześniejszych rozmów odnośnie interpretacji rozporządzenia   dotyczącego separatorów amalgamatu. Temat jest gorący i niezwykle interesujący, ponieważ rozporządzenie ogranicza możliwości stosowania amalgamatu u dzieci i kobiet w ciąży już w tym roku. Budzi też wątpliwości, przede wszystkim co do zakresu wyposażenia gabinetów w separatory i ewentualnych wysokich kosztów z tym związanych.

Uzgodniono, że obowiązek stosowania separatorów będzie dotyczył tylko i wyłącznie tych praktyk, które zajmują się usuwaniem wypełnień amalgamatowych i mają je w zakresie świadczeń, a w przypadku, gdy takie praktyki są wielostanowiskowe, wystarczającym rozwiązaniem będzie, by przynajmniej jedno ze stanowisk było wyposażone w separator. Mówiliśmy też o możliwości rozłożenia takiego obowiązku w czasie, żeby już w grudniu tego roku nie okazało się, że 20 tys. unitów musi być wyposażonych w separatory, gdyż może to pociągnąć konkretne konsekwencje finansowe. Etapowanie tego obowiązku jest rozwiązaniem kompromisowym. Minister Król z dużą przychylnością odniósł się do naszych pomysłów.

Drugim istotnym tematem była kwestia związana z pracami nad ustawą prawo atomowe. Zawiera ona bowiem szereg nowych zapisów, które dotyczą urządzeń radiologicznych stosowanych w stomatologii. Chcielibyśmy, aby nasze sugestie, szczególnie te dotyczące aparatów zewnątrzustnych stomatologicznych oraz aparatów pantomograficznych, zostały wzięte pod uwagę, aby nie były one traktowane tak rygorystycznie jak aparaty w pracowniach radiologicznych.

Uzgodniliśmy również, że na najbliższe posiedzenie Komisji Stomatologicznej, które odbędzie się 9 lutego, zostaną oddelegowani przedstawiciele Departamentu Analiz i Strategii. Chcemy porozmawiać o danych, które posłużyły do mapowania potrzeb zdrowotnych w zakresie stomatologii. Oczywiście są one obarczone pewnego rodzaju błędem, ponieważ dotyczą wyłącznie podmiotów publicznych, ale z pewnością jest tam szereg ciekawych spostrzeżeń i wniosków, dlatego chcielibyśmy, jako Komisja Stomatologiczna, się z nimi zapoznać.

12 stycznia na posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej pojawił się Łukasz Szumowski, nowy Minister Zdrowia. Mieliśmy możliwość spotkać się z nim na ubiegłorocznej Konferencji Okrągłego Stołu Warszawa-Nałęczów. Wiemy, że zna zagadnienia związane z kształceniem. Ponieważ z postulatów przedstawionych dwa lata temu ministrowi Konstantemu Radziwiłłowi jedynie nieznaczna część została zrealizowana, szczególnie w zakresie interesującym stomatologów, dlatego nie ukrywam, że teraz liczymy na lepszą współpracę z resortem zdrowia.

Leszek Dudziński
Wiceprezes NRL, przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL