20 maja 2024

Więcej lekarzy może zlecić testy w kierunku SARS-CoV-2

Katalog lekarzy lub felczerów uprawnionych do zlecania testów w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 został rozszerzony – wynika z nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2.

Foto: pixabay.com

„Jest to odpowiedź na apel Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z 19 października o niezwłoczne zapewnienie dostępu do testów SARS-CoV-2 pacjentom zakładów opiekuńczo-leczniczych na podstawie zleceń wystawionych przez lekarzy sprawujących opiekę nad tymi pacjentami” – wskazuje na swojej stronie Naczelna Izba Lekarska.

Interweniując pisemnie u ministra zdrowia, prezes NRL Andrzej Matyja zwrócił uwagę, że pacjenci zakładów opiekuńczo-leczniczych nie pozostają pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lecz mają zapewnioną opiekę medyczną przez lekarzy wykonujących zawód w tych zakładach. Z dotychczasowych przepisów wynikało, że lekarze sprawujący stałą opiekę nad pacjentami ZOL nie mogli wystawiać zleceń na wykonanie testów – uprawnienie takie przypisano lekarzom POZ oraz lekarzom udzielającym świadczeń szpitalnych w podmiocie, wobec którego wojewoda wydał polecenie zapewnienia łóżek dla pacjentów podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

„W piśmie podkreślono również, że z uwagi na fakt, że pacjenci tych zakładów są grupą szczególnie narażoną na ostry przebieg zakażenia i choroby wywołanej SARS-CoV-2, powinni być objęci szczególną ochroną i szybkim dostępem do testów, pozwalających szybko wykrywać potencjalne ogniska zakażeń i zapobiegać ich szerzeniu się w tych zakładach. W przypadku pacjentów zakładów opiekuńczo-leczniczych niemożność zlecenia i wykonania testu w miejscu ich pobytu w istotny sposób pogłębia zagrożenie zdrowia i życia tych pacjentów i wymaga podjęcia pilnych działań, które pozwolą lekarzom sprawującym opiekę nad tymi pacjentami wystawianie zleceń na wykonanie testu” – poinformowała Naczelna Izba Lekarska, dodając, że sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Kraska wyraził nadzieję, że nowelizacja przyczyni się do rozwiązania ewentualnych trudności związanych z diagnostyką zakażenia SARS-CoV-2 w tych podmiotach.

Rozszerzenie uprawnień dotyczy lekarzy lub felczerów, którzy:

  • udzielają świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, lub świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • udzielają świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych psychiatrycznych lub opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, w zakresie świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.