19 maja 2024

Wskazać formy doskonalenia zawodowego

Apel Nr 5/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 marca 2017 r. do Ministra Zdrowia w sprawie nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł w trakcie posiedzenia Rady Ministrów
Foto: P. Tracz/KPRM

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do Ministra Zdrowia o dokonanie nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. poz. 2326, z późn. zm.) w zakresie przyznawania punktów edukacyjnych za udział lekarza i lekarza dentysty w zagranicznych kursach medycznych nieobjętych programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności oraz za wykład lub doniesienie w formie ustnej lub plakatowej na zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym.

W załączniku nr 3 do wymienionego rozporządzenia w lp. 2 i 7, jako formy doskonalenia zawodowego, za które przyznawane są punkty edukacyjne, wymieniono udział w kursie medycznym nieobjętym programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności oraz wykład lub doniesienie w formie ustnej lub plakatowej na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym.

Zgodnie z interpretacją przedstawioną przez Ministerstwo Zdrowia – Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego w piśmie z dnia 2 grudnia 2016 r., znak: NSK.0762.3.2016, powyższe formy doskonalenia zawodowego nie dotyczą kursów medycznych, ani też wykładów lub doniesień organizowanych lub wygłaszanych poza granicami kraju.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej nie zgadza się z taką interpretację; w rozporządzeniu nie wskazano bowiem, że chodzi jedynie o zdarzenia edukacyjne, które miały miejsce na terenie kraju Ponadto lekarze i lekarze dentyści powinni otrzymywać punkty edukacyjne także za kształcenie w wymienionych formach doskonalenia zawodowego, które odbyło poza granicami Polski. Tym bardziej, że punktowany jest udział w zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji i sympozjum naukowym.

W celu uniknięcia dalszych wątpliwości w tym zakresie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje o dokonanie nowelizacji lp. 2 i 7 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów i wyraźnie wskazanie, że chodzi o krajowe i zagraniczne formy doskonalenia zawodowego.