19 maja 2024

Wstępne listy członków rejonów wyborczych

Okręgowe komisje wyborcze ustaliły wstępne listy członków rejonów wyborczych. Zgodnie z proponowanym przez Krajową Komisję Wyborczą kalendarzem do 14 kwietnia 2017 r. w okręgowych izbach lekarskich powinno zakończyć się ostateczne ustalanie list członków rejonów wyborczych.

Głosowanie w trakcie XII Krajowego Zjazdu Lekarzy

Głosowanie w trakcie XII Krajowego Zjazdu Lekarzy
Foto: Mariusz Tomczak

Rozpocznie się wówczas procedura zgłaszania kandydatów na delegata na okręgowy zjazd lekarzy. Ordynacja wyborcza stanowi o powszechności wyborów i jej demokratycznym charakterze.

Liczba kandydatów ubiegających się o mandat delegata jest nieograniczona.

Każdy członek rejonu wyborczego może zgłosić innego lekarza / lekarza dentystę wpisanego na listę danego rejonu wyborczego, posiadającego bierne prawo wyborcze, jako kandydata na delegata na zjazd. Może również zgłosić swoją kandydaturę.

W tym celu należy wypełnić wniosek „KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA DELEGATA NA OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY”, na którym składa się oświadczenie o niekaralności oraz zgodę na publikację swoich danych osobowych (standardowy druk zgłoszenia jest dostępny na stronach internetowych poszczególnych izb lekarskich oraz w większości biuletynów).

Okręgowe komisje wyborcze do 15 maja 2017 r. powinny uchwalić zamknięcie ostatecznych list kandydatów i do 31 maja 2017 r. opublikować ich nazwiska w Biuletynie Informacji Publicznej, w odniesieniu do każdego rejonu wyborczego, w którym lekarz/ lekarz dentysta kandyduje. Kandydaci w porządku alfabetycznym zostaną wpisani na kartę do głosowania.

Głosowania w rejonach wyborczych mogą rozpocząć się już od 1 czerwca.

Decyzję o kalendarzu głosowań podejmuje właściwa okręgowa komisja wyborcza, a informacja o czasie odesłania koperty z wypełnioną kartą w drodze głosowania korespondencyjnego oraz miejscu i czasie zgromadzenia wyborczego powinna zostać przesłana do każdego lekarza / lekarza dentysty na wskazany w rejestrze adres do korespondencji.

Jeżeli chcemy poprawić lub zmienić działanie naszych władz, uczestniczymy aktywnie w wyborach delegatów na zjazd.

Ładysław Nekanda-Trepka
Przewodniczący Krajowej Komisji Wyborczej


Sejm uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzającą tzw. sieć szpitali. O tym, co zmieni się z punktu widzenia lekarzy i pacjentów, piszemy tutaj.