18 maja 2024

Wycena punktowa świadczeń stomatologicznych

Stanowisko Nr 13/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Foto: pixabay.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne, zamieszczonym na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawia poniższe stanowisko.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że Prezydium NRL z zadowoleniem przyjęło, że projekt zarządzenia uwzględnił postulaty podniesione w stanowisku Nr 8/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie projektowanego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania u realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne, w zakresie określenia etatu przeliczeniowego oraz zachowania uprawnień dyrektorów oddziałów wojewódzkich do modyfikacji wielkości etatu przeliczeniowego.

Prezydium NRL pozytywnie ocenia również wprowadzenie do zarządzenia zapowiadanego rozszerzenia współczynnika na udzielanie świadczeń kobietom w ciąży i okresie połogu.

Jednocześnie po raz kolejny Prezydium NRL podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowiska dotyczące wysokości współczynnika korygującego, stosowanego przy rozliczaniu świadczeń udzielanych dzieciom do ukończenia 18 roku życia. W projektowanym zarządzeniu wprowadza się współczynnik korygujący wycenę punktową świadczeń udzielanych dzieciom do ukończenia 18 roku życia na poziome 1,3 w ramach zakresów: świadczenia ogólnostomatologiczne oraz świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia.

Sam kierunek projektowanych zmian należy ocenić pozytywnie, jednakże wysokość proponowanego współczynnika nie wpłynie znacząco na poprawę obecnie niedoszacowanych w tym zakresie świadczeń na rzecz dzieci. Należy zaznaczyć, że leczenie dzieci i młodzieży jest zdecydowanie trudniejsze i bardziej czasochłonne niż leczenie osób dorosłych i dlatego powinno być lepiej finansowane.

W związku z powyższym Prezydium NRL proponuje określenie współczynnika korygującego wycenę punktową ww. świadczeń na poziomie 2,0.

Ponadto w § 8 ust. 2 projektu zarządzenia proponuje się nadać brzmienie: „Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu może wyrazić zgodę na realizację przez jednego lekarza świadczeń w wymiarze większym lub mniejszym niż wymiar określony w ust. 1.1, z zachowaniem zasady proporcjonalności czasu pracy Poradni do ilości punków rozliczeniowych.”.

Prezydium NRL proponuje także dodanie współczynnika korygującego np. na poziomie 2 w przypadku świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych osobom z orzeczoną niepełnosprawnością (bez względu na wiek) oraz dodanie świadczenia o kodzie 230304 (Rentgenodiagnostyka – zdjęcie pantomograficzne z opisem) do świadczeń ogólnostomatologicznych udzielane w znieczuleniu ogólnym. Konieczne wydaje się również rozważenie, czy leczenia kobiet ciężarnych nie umieścić także w świadczeniach do 18 roku życia (w ostatnich latach zdarzają się ciężarne nastolatki zgłaszające się do poradni stomatologii dziecięcej).