24 czerwca 2024

Wzór skargi do GIODO

Zespół Radców Prawnych NIL opracował wzór skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na bezprawne przetwarzanie danych osobowych do wykorzystania w związku z działalnością firm prowadzących rankingi lekarzy i lekarzy dentystów i przetwarzających ich dane osobowe bez zgody tych osób.

Naczelna Izba Lekarska prowadzi w tej sprawie korespondencję z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych od 2008 roku. Dotychczas GIODO stało na stanowisku, iż przetwarzanie danych osobowych lekarzy i lekarzy dentystów bez ich zgody jest co do zasady legalne, gdyż jest realizacją uzasadnionego celu jakim jest możliwość społecznej kontroli osób wykonujących zawody zaufania publicznego.

W czerwcu 2013 roku Prezes NRL złożył w imieniu Naczelnej Izby Lekarskiej skargę na działanie takich firm wskazując na odmienną, od dotychczas prezentowanej przez GIODO, interpretację działań podmiotów przetwarzających dane osobowe osób wykonujących określone zawody w innych państwach UE. Po analizie skargi Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych stwierdził, iż skarżącym i tym samym stroną w postępowaniu wszczętym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych może być jedynie osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane.

Taka interpretacja uniemożliwiła występowanie Naczelnej Izbie Lekarskiej w postępowaniach prowadzonych w tym zakresie przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na prawach strony.

Wobec powyższego w oparciu o treść skargi wniesionej przez Prezesa NRL opracowany został poniższy wzór, który może zostać wykorzystany przez indywidualnych lekarzy i lekarzy dentystów. Ze względów oczywistych nie możemy w tej chwili przesądzać, czy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych podzieli zastrzeżenia Naczelnej Izby Lekarskiej i argumentację zawartą we wzorze skargi i tym samym, czy wniesiona skarga będzie skuteczna.

Wniesienie skargi do GIODO wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł, płatnej na rachunek bankowy Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy:

ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa
nr konta: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038
(w tytule wpłaty, wraz z treścią – opłata skarbowa za… – należy zamieścić skrót GIODO).

Więcej szczegółowych informacji na temat składania skarg dostępnych jest na stronie giodo.gov.pl.

Pobierz wzór skargi do GIODO ze strony NIL