18 czerwca 2024

XII Krajowy Zjazd Lekarzy (dzień drugi)

Relacja na żywo z drugiego dnia obrad (21 marca) najważniejszego wydarzenia samorządu lekarskiego. Cały zjazd na bieżąco śledzą: Lidia Sulikowska i Mariusz Tomczak.

22.30 Zakończono drugi dzień obrad XII Krajowego Zjazdu Lekarzy (kliknij tutaj, aby zobaczyć relację z trzeciego dnia zjazdu).

22.15 Rozpoczęto ogłaszanie wyników wyborów na zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz członków: Naczelnego Sądu Lekarskiego, Naczelnej Komisji Rewizyjnej i Krajowej Komisji Wyborczej.

21.55 Trwają rozmowy na temat prowadzenia polityki medialnej ze strony samorządu.

Jarosław Wanecki. Foto: Marta Jakubiak

21.35 Zgłoszono projekt uchwały, aby zjazd zobowiązał NRL do podjęcia prac legislacyjnych nad zmianą tytułu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, które miałyby przywrócić w Polsce przyjęty w większości krajów tytuł doktora jako tytuł zawodowy. Dyskusja trwała ok. 20 minut. Głos zabrało kilkanaście osób, pojawiały się skrajnie odmienne opinie. Ostatecznie projekt uchwały odrzucono.

21.00 Wznowiono obrady. Delegaci dyskutują nad treścią kolejnych dokumentów, które będą poddane pod głosowanie zjazdu. Przegłosowano m.in. uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzeń lekarzy zatrudnionych w lekarzach publicznych, jednolitej dla całego kraju, z uwzględnieniem płacy minimalnej proporcjonalnej do zarobków w innych sektorach.

20.25 Przerwa w obradach – w jej trakcie rozstrzygają się wyniki głosowania na zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, a także członków: Naczelnego Sądu Lekarskiego, Naczelnej Komisji Rewizyjnej i Krajowej Komisji Wyborczej.

W kuluarach. Foto: Marta Jakubiak

20.05 Przyjęto uchwałę w sprawie odpisu finansowego na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej.

19.35 Toczy się dyskusja nad przyjęciem apelu XII Krajowego Zjazdu Lekarzy do ministra zdrowia w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Delegaci chcą, aby minister spowodował niezwłoczne anulowanie jednego z zarządzeń prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, które dotyczy tej sprawy – apel przyjęto zdecydowaną większością głosów.

19.15 Dyskusja nad przyjęciem stanowiska zjazdu w sprawie sytuacji na Ukrainie. W uchwalonym dokumencie delegaci wyrazili solidarność z lekarzami wykonującymi zawód lekarza w tym kraju.

Na sali obrad. Foto: Marta Jakubiak

19.10 Zamknięcie listy kandydatów na zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, a także członków: Naczelnego Sądu Lekarskiego, Naczelnej Komisji Rewizyjnej i Krajowej Komisji Wyborczej.

18.30 Trwa ogłaszanie wyników do Naczelnej Rady Lekarskiej. Łącznie oddano 397 głosów, wszystkie były ważne. Najwięcej głosów wśród lekarzy zdobyli: Ryszard Golański (169), Zyta Kaźmierczak-Zagórska (166), Jacek Tętnowski (152), Konstanty Radziwiłł (148) oraz Marek Jodłowski i Paweł Susłowski (po 147). Natomiast najwięcej głosów wśród lekarzy dentystów otrzymali: Jolanta Szczurko (173), Agnieszka Ruchała-Tyszler (152), Andrzej Cisło (142), Halina Porębska (126) i Anna Lella (124). W sumie do Naczelnej Rady Lekarskiej weszło 35 lekarzy i 15 lekarzy dentystów. Pierwsze posiedzenie NRL odbędzie się za dwa tygodnie (4 kwietnia).

Sala obrad. Foto: Mariusz Tomczak

17.40 Rozpoczyna się konferencja prasowa premiera Donalda Tuska i ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza, którzy mają przedstawić założenia tzw. pakietu kolejkowego i leczenia nowotworów. Obrady zostają przerwane, delegaci zjazdu oglądają transmisję na żywo na sali obrad. Minister Arłukowicz zapowiedział zniesienie limitów w onkologii i przyspieszenie terapii, a każdy pacjent walczący z nowotworem będzie miał indywidualną ścieżkę leczenia i otrzyma kartę leczenia onkologicznego.

17.30 Delegaci rozmawiają m.in. o konieczności aktywniejszego wspierania specjalizacji geriatrycznej, wydawania opinii w sprawach projektów badań klinicznych oraz eksperymentów medycznych.

17.10 Trwa dyskusja nad kolejnymi dokumentami (apele, uchwały i stanowiska), które mają zostać podjęte przez XII Krajowy Zjazd Lekarzy.

Dyskusja plenarna. Foto: Marta Jakubiak

16.25 Rozpoczęcie głosowania na członków Naczelnej Rady Lekarskiej (delegaci zaczynają pobierać karty do głosowania).

15.25 Zakończyła się konferencja prasowa prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

15.05 Zamknięto listę kandydatów na członków Naczelnej Rady Lekarskiej VII kadencji (liczy ona 89 osób). Trwają przygotowania do głosowania.

14.50 W drodze głosowania ustalono skład Komisji Skrutacyjnej (czuwającą nad wyborem członków Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnego Sądu Lekarskiego, zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Krajowej Komisji Wyborczej).

Marek Jodłowski. Foto: Mariusz Tomczak

14.50 Rozpoczyna się prezentacja kandydatów na członków Naczelnej Rady Lekarskiej.

14.35 Grzegorz Wrona, zdobywając 227 głosów, został Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej.

14.30 – Serdecznie Ci gratuluję Maćku, oby ta kadencja była bardzo owocna – powiedziała Jolanta Orłowska-Heitzman zaraz po ogłoszeniu wyników.

14.25 Znamy wyniki najważniejszego dzisiejszego głosowania! Prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej ponownie został wybrany Maciej Hamankiewicz – zdobył 290 głosów (zobacz krótki biogram). Jego konkurentka, Jolanta Orłowska-Heitzman, uzyskała 104 głosy.

14.00 Trwa dyskusja nad przyjęciem bądź odrzuceniem wniesionych projektów uchwał. Przegłosowano m.in. projekt uchwały w sprawie podjęcia działań przez NRL, aby czas pracy na rzecz samorządu lekarskiego był uwzględniany przy podliczaniu okresu do emerytury renty oraz projekt uchwały zobowiązującej NRL do podjęcia działań, aby lekarz korzystający z bezpłatnego szkolenia nie musiał płacić od tego podatku. Przyjęto także projekt uchwały zobowiązującej NRL do zintensyfikowania swoich działań w kwestii wykreślenia przepisów w ustawie refundacyjnej, które mówią o konieczności podpisywania przez lekarzy i lekarzy dentystów umowy z NFZ, umożliwiającej wystawiane recept na leki refundowane.

Ryszard Golański przedstawia projekty uchwał. Foto: Marta Jakubiak

13.40 Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęło 85 projektów uchwał.

13.30 Delegaci rozpoczynają dyskusję i głosowania nad projektami uchwał przedstawionymi przez Komisję Uchwał i Wniosków, które wniesiono podczas Zjazdu. Uchwały referuje Ryszard Golański, przewodniczący tejże komisji. Przegłosowano m.in. uchwałę w sprawie programu samorządu lekarskiego na lata 2014-2017.

13.25 Zakończyło się głosowanie na prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej; za moment rozpocznie się liczenie głosów.

Maciej Hamankiewicz wrzuca głos do urny wyborczej. Foto: Mariusz Tomczak

13.00 Sprawozdanie Krajowej Komisji Wyborczej zostało przyjęte. Rozpoczyna się głosowanie na kandydatów na prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – głosowanie jest tajne, odbywa się na kartach wyborczych.

12.45 Zakończyła się prezentacja kandydatów na Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Przyszedł czas na prezentację sprawozdania kadencyjnego Krajowej Komisji Wyborczej – referuje Paweł Susłowski, przewodniczący KKW.

12.05 Swoje wystąpienie rozpoczyna Grzegorz Wrona – ostatni z kandydatów na funkcję Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Działa w samorządzie lekarskim od kilkunastu lat, obecnie jako sekretarz Komisji Etyki NRL. Istotna jest pomoc i wsparcie dla okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej. – Ważne jest mówienie jednym głosem – podkreślił Grzegorz Wrona.

12.00 Trwa prezentacja kandydatur na Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. – Kluczowa jest współpraca z rzecznikami okręgowymi odpowiedzialności zawodowej, ale też z pozostałymi organami okręgowych izb lekarskich oraz organami NRL. Lekarze rzadko popełniają błędy, ale gdy taki się zdarzy, bardzo rzutuje na wizerunek całego środowiska lekarskiego. Każdy przypadek musi być więc dokładnie sprawdzony – mówił Marek Rybkiewicz, wieloletni działacz samorządu lekarskiego.

Wojciech Marquardt. Foto: Mariusz Tomczak

11.50 – Od 35 lat jestem lekarzem, od 20 lat działam w samorządzie lekarskim – w taki sposób Stefan Kopocz prezentuje swoją kandydaturę na Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Chciałby, żeby wszyscy okręgowi rzecznicy odpowiedzialności zawodowej działali wspólnie, czego wynikiem miałoby być ujednolicone orzecznictwo zawodowe.

11.40 Prezentacja kandydatów na funkcję Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Jako pierwszy przemawia Artur Hartwich, który podkreślił, że działa w samorządzie lekarskim od 25 lat.

11.30 Jolanta Orłowska-Heitzman uważa, że samorząd lekarski powinien organizować dni otwarte na temat niszowych, niepopularnych specjalizacji. Mogłoby to pomóc w podniesieniu liczby specjalistów z tych dziedzin.

Jolanta Orłowska-Heitzman schodzi z mównicy. Foto: Marta Jakubiak

11.05 Prezentacja Jolanty Orłowskiej-Heitzman, kandydatki na prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej VII kadencji. – Jestem lekarzem, specjalistą patomorfologii. W samorządzie zawodowym działam od II kadencji. W V i VI kadencji byłam Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej. Musimy się skupić na działaniach na rzecz doskonalenia zawodowego, potrzebna jest reforma studiów medycznych. Musimy też współdziałać z innymi organizacjami medycznymi i stowarzyszeniami. Nasze działania powinny służyć całemu środowisku lekarskiemu. Chciałabym usprawnić i uaktywnić działania Rzecznika Praw Lekarza, a także propagować ideę pomocy wzajemnej lekarzy. Moim celem jest utworzenie Centrum Mediacji przy NIL. Mamy służyć wszystkim lekarzom – mówi Jolanta Orłowska-Heitzman. To pierwsza kobieta w historii samorządu lekarskiego, która zdecydowała się kandydować na funkcję prezesa NRL.

10.30 Rusza prezentacja kandydatów na funkcję prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. – Musimy walczyć o godne warunki leczenia i o „zdrową” legislację. Musimy walczyć o wizerunek środowiska lekarskiego w mediach. Musimy też wzmocnić prawne bezpieczeństwo lekarzy i lekarzy dentystów. Chciałbym kontynuować działania na rzecz wolnego zawodu lekarza i lekarza dentysty. Rząd musi czuć siłę naszego samorządu. Pomagając lekarzom i lekarzom dentystom służymy chorym. Moim marzeniem jest, aby lekarze pracowali 7 godzin 35 minut, ale gdyby tak było, kolejki do lekarzy byłyby jeszcze większe. W coraz większym stopniu jesteśmy niewolnikami systemu opieki zdrowotnej. Ustawa refundacyjna, ustawa o prawach pacjenta, ustawa o działalności leczniczej – te akty prawne wymagają zmian – powiedział Maciej Hamankiewicz.

Maciej Hamankiewicz odpowiada na pytania delegatów. Foto: Mariusz Tomczak

10.25 Przyjęto sprawozdanie Naczelnego Sądu Lekarskiego za lata 2010-2014.

10.20 Trwa uaktualnienie listy kandydatur na Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej VII kadencji. Do grona kandydatów dołączył Marek Rybkiewicz.

10.15 Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Maciej Hamankiewicz, podziękował Wojciechowi Łąckiemu za jego działalność w czasie VI kadencji Naczelnego Sądu Lekarskiego.

Wojciech Łącki. Foto: Marta Jakubiak

10.00 Przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego, Wojciech Łącki, wygłasza sprawozdanie kadencyjne.

9.54 Przyjęto sprawozdanie Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za lata 2010-2014.

9.40 Przyjęto listę kandydatur na funkcję prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej VII kadencji – o głosy delegatów będą ubiegać się: Maciej Hamankiewicz i Jolanta Orłowska-Heitzman. Przyjęto również listę kandydatur na funkcję Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej VII Kadencji – znaleźli się na niej: Artur Hartwich, Stefan Kopocz i Grzegorz Wrona.

9.35 Komisja Mandatowa stwierdza, że w drugim dniu jest 334 członków-delegatów na XII Krajowy Zjazd Lekarzy (co stanowi ponad 75 proc. ogólnej liczby członków-delegatów na zjazd). Został więc spełniony warunek kworum wyborczego.

Foto: Marta Jakubiak

9.30 Trwa dyskusja nad sprawozdaniem kadencyjnym Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

9.20 – Nas nie należy kochać, nas należy rozumieć – mówiła Jolanta Orłowska-Heitzman. – Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej ma jeszcze wiele do zrobienia,  musi m.in. uregulować odpowiedzialność zawodową lekarzy pracujących poza granicami kraju. Nowemu rzecznikowi życzę skuteczności i transparentności w działaniu, wytrwałości, siły i dużo zdrowia – tak zakończyła swoje wystąpienie Jolanta Orłowska-Heitzman, która była Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej przez dwie ostatnie kadencje.

9.10 – Program, jaki założyłam do wykonania w VI Kadencji, zrealizowałam oczywiście nie sama. W tym czasie prowadziliśmy ponad 14 tys. spraw – mówi  Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Jolanta Orłowska-Heitzman, która rozpoczęła wygłaszać  sprawozdanie z działalności za okres VI kadencji.

9.00 Rozpoczął się drugi dzień XII Krajowego Zjazdu lekarzy. Obrady wznowił przewodniczący zjazdu, Andrzej Sawoni.

8.00 W kuluarach od samego rana trwają dyskusje.

Foto: Marta Jakubiak

Kliknij tutaj, aby zobaczyć relację na żywo z pierwszego dnia zjazdu (20 marca)

Zobacz relację na żywo z trzeciego dnia zjazdu (22 marca)

Lista nowych władz Naczelnej Izby Lekarskiej