20 maja 2024

Zbiurokratyzowany wzór na ryczałt dla szpitali

Stanowisko Nr 54/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu obliczania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, nadesłanym przy piśmie Podsekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2017 r., znak UZ-F.70.1.2017.MD, zgłasza następującą uwagę do przedmiotowego projektu.

Projekt wprowadza bardzo zbiurokratyzowany, zależny od sprawozdawczości i niesprawdzony w praktyce model obliczania poziomu finansowania systemu. W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej taki model powinien być sprawdzony w praktyce w niewielkiej skali i dopiero po analizie i korektach zastosowany do całego systemu. Projekt rozporządzenia i jego uzasadnienie nie przedstawiają wystarczających informacji o szczegółach sprawozdawczości, aby można było ocenić, czy na przykład nie wystąpi negatywne zjawisko selekcji procedur, zawyżanie kategorii procedur.

Jest to bardzo prawdopodobne, ponieważ na przykład w zakresie współczynników zależnych od jakości podstawą jest posiadanie certyfikatów, nie ma natomiast oceny jakości. Również doświadczenie z rozliczeń z NFZ wskazujące na wykorzystywanie narzędzi informatycznych i złożonych procedur sprawozdawczych do odmawiania, zmniejszania i opóźniania płatności sugeruje, że w nowym systemie te same problemy będą jeszcze bardziej nasilone.