24 lutego 2024

„Zdrowa przyszłość”. Cele spójne z koncepcją „Polskiego Ładu”

Zniesienie limitów w wybranych grupach świadczeń, rozwój opieki domowej i środowiskowej oraz szersze wykorzystanie rozwiązań telemedycznych – to główne rozwiązania zakładane w dokumencie „Zdrowa przyszłość”, który pod koniec czerwca trafił do konsultacji publicznych.

Foto: pixabay.com

Przewiduje się także modernizację infrastruktury według standardów dostępności i stworzenie funduszu odszkodowań z tytułu zdarzeń niepożądanych.

Dokument „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.” jest kontynuacją „Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020”. Jest wymagany przez Komisję Europejską jako warunek wydatkowania środków europejskich.

Strategia zakłada działania w czterech głównych obszarach:

  • pacjenta,
  • procesów,
  • rozwoju,
  • finansów.

– Cele wyznaczone w tej strategii zostały uspójnione z koncepcją „Polskiego Ładu”. Wprowadzimy m.in. system monitorowania zadowolenia pacjenta, uruchomimy programy profilaktyczne i poszerzymy zakres programów szczepień ochronnych, bo zdrowie jest warunkiem zachowania aktywności społecznej i jednym z kluczowych wymiarów dobrej jakości życia – mówi minister zdrowia Adam Niedzielski.

Do dokumentu „Zdrowa przyszłość” dołączone są dwa inne – dotyczące opieki nad osobami starszymi oraz osobami z zaburzeniami psychicznymi.

W zakresie opieki nad osobami starszymi główny cel stanowi poprawa jakości życia i zdrowia seniorów i ich opiekunów. Służyć ma temu rozwój zasobów kadrowych, rozwój form opieki dziennej, domowej oraz innowacyjnych form opieki. Zakładane jest wsparcie opiekunów nieformalnych i koordynacja opieki środowiskowej.

Natomiast w zakresie opieki psychiatrycznej zakładane są inwestycje w kadry i poprawa jakości kształcenia w dziedzinie psychiatrii i innych specjalizacji zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego. Ponadto planowana jest m.in. zmiana organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i inwestycje infrastrukturalne.

„Zdrowa przyszłość” odnosi się do innych kluczowych dokumentów przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia, w szczególności do Narodowego Programu Zdrowia i Narodowej Strategii Onkologicznej. Dokument jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji.