19 czerwca 2024

Zielone światło dla zmian w ustawie o PRM

Stanowisko Nr 56/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 września 2015 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.

Foto: Magdalena Limanowska

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, przesłanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 14 sierpnia 2015 r., znak: GMS-WP-173-233/15, pozytywnie ocenia rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy.

Poważne wątpliwości budzi jednak możliwość wdrożenia tych zmian w życie. Będzie to bowiem oznaczało konieczność zapewnienia odpowiednich pomieszczeń, wyposażenia i personelu, z czym z kolei wiąże się potrzeba zapewnienia odpowiednich środków finansowych.

Ponadto Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej proponuje, aby w art. 39e-39h dodawanych do ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wyraźnie przewidzieć, że centrum urazowe oraz centrum urazowe dla dzieci dysponują stałymi konsultantami we wszystkich specjalnościach niezbędnych do jednoczesnego zaopatrzenia pacjenta po wielonarządowym urazie.

Proponuje się także rozważyć potrzebę powołania lekarza koordynatora medycznego na szczeblu krajowym, mającego w dyspozycji lotnicze zespoły ratownictwa medycznego.

Za niedopuszczalną należy bowiem uznać sytuację, gdy centrum urazowe do którego przywieziono pacjenta nie dysponuje w danej chwili wolnym łóżkiem, inkubatorem, salą operacyjną czy aparaturą medyczną, niezbędnymi do ratowania zdrowia lub życia pacjenta.


Więcej o medycynie ratunkowej i ratownictwie medycznym piszemy tutaj.