19 maja 2024

Zmiana definicji „świadczenia zdrowotnego”? W tle medycyna estetyczna

„Świadczenie zdrowotne” to „działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, a także działania służące przywracaniu lub poprawie fizycznego i psychicznego samopoczucia oraz społecznego funkcjonowania pacjenta, poprzez zmianę jego wyglądu, wiążące się z ingerencją w tkanki ludzkie”.

Foto: pixabay.com

Takie brzmienie, zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej, powinien przyjąć przepis art. 2 ust. 1 pkt 10.. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 295).

Zdaniem NRL do projektu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 30 czerwca 2020 r. (nr z wykazu UC 34) należy również wnieść poprawkę dotyczącą administracyjnych kar pieniężnych w następującym brzmieniu: „Kto, w ramach prowadzenia działalności gospodarczej lub wykonywania pracy zarobkowej, używa wyrobu medycznego, niezgodnie z wymaganiami, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie  art. 63 ust.1  podlega karze pieniężnej do 1 000 000 zł”.

Intencją obu zaproponowanych zmian jest uporządkowanie prawnych aspektów udzielania świadczeń z zakresu medycyny estetycznej – niezwykle prężnie rozwijająca się gałąź medycyny, odpowiadająca na bardzo szerokie zapotrzebowanie związane z jakością życia. Naczelna Rada Lekarska zwraca uwagę na istniejące rozbieżności w kwalifikowaniu zabiegów medycyny estetycznej jako świadczenia zdrowotnego.

„Orzecznictwo sądowe jest pod tym względem niejednolite, a wątpliwości składów orzekających, sugerujące konieczność każdorazowego ustalania czy dany zabieg z tej dziedziny jest świadczeniem zdrowotnym zdają się wynikać z tego, iż zakres i natura tych procedur, pomimo, że ściśle medyczna, wymyka się definicji świadczenia zdrowotnego, jaka zawarta jest w art. 2 ust.1 okt. 10 ustawy” – czytamy w uzasadnieniu do uchwały NRL z 29 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian w ustawie o działalności leczniczej i projekcie ustawy o wyrobach medycznych.

Więcej na stronie NIL.