24 kwietnia 2024

Zmiana ważności skierowania na szczepienia przeciwko COVID-19

W środę zakończyło się 20. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 10 ustaw, jeden odrzuciła, do czterech wprowadziła poprawki. Senat zdecydował ponadto o wniesieniu do Sejmu pięciu projektów ustaw.

Foto: Michał Józefaciuk / Kancelaria Senatu

Izba z 23 poprawkami przyjęła ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy).

Senatorowie zdecydowali, że pomoc finansową za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii COVID-19 otrzymają również operatorzy publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej.

Postanowili też, że pracodawca będący zakładem aktywności zawodowej będzie mógł ubiegać się o rekompensatę poniesionych za dany miesiąc kosztów płacy, porównywalnych do analogicznego miesiąca 2019 r., a nie roku poprzedniego, w którym obowiązywały już obostrzenia epidemiczne. Izba opowiedziała się za przedłużeniem z 60 do 90 dni ważności skierowania na szczepienia ochronne przeciwko COVID-19.

Przyjęte zostały też poprawki określające zasady składania przez muzea i inne instytucje kultury wniosków o zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz fundusze: pracy, solidarnościowy, gwarantowanych świadczeń pracowniczych lub emerytur pomostowych.

Poparcie Senatu uzyskała poprawka umożliwiająca Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizowanie swoich zadań także poprzez stałą dopłatę do oprocentowania kredytów w związku z niwelowaniem niekorzystnych skutków COVID-19. Kolejne zmiany wprowadzają jednakowe zasady funkcjonowania organów samorządów adwokackiego i radców prawnych w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

Skrócono też okres obowiązywania ograniczeń dotyczących stosowania przez kredytodawców maksymalnych wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu. Doprecyzowano ponadto, że aplikanta radcowskiego ma skreślać z listy aplikantów rada okręgowej izby radców prawnych, a nie okręgowa izba radców prawnych.

Nowela przewiduje zwiększenie wsparcia dla pracodawców prowadzących zakłady aktywności zawodowej, którzy w związku z COVID-19 odnotowują spadek przychodów z działalności gospodarczej. Zapewnia też świadczenia integracyjne dla uczestników centrów integracji społecznej objętych kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Zmiany zakładają ponadto możliwość płacenia bonem turystycznym za 1-dniowe imprezy turystyczne, nieobejmujące noclegu.

Źródło: Senat RP