18 maja 2024

Zmiany w specjalizacjach

31 sierpnia opublikowana została ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz.U. 2020 poz. 1493).

Foto: pixabay.com

Od 1 września br. (z mocą od 20 marca 2020 r.) wprowadzony został przepis stanowiący, że lekarz odbywający specjalizację w okresie zagrożenia epidemicznego lub epidemii, który nie może z tego powodu realizować programu specjalizacji w pełnym wymiarze, otrzyma wynagrodzenie za czas niezrealizowanego programu z wyłączeniem wynagrodzenia za pełnienie dyżurów medycznych (w jego części, jaką stanowi dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych), jeżeli zgłosił jednostce szkolącej gotowość do realizacji programu tego szkolenia.

O ten czas przedłuża się również szkolenie specjalizacyjne. Przewiduje to dodany art. 16i ust. 4a i art. 16l ust. 1 pkt 5a) ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. W art. 16m tejże ustawy dodano również ust. 18a, który zwalnia lekarzy w opisanych sytuacjach z obowiązku wykonania i udokumentowania procedur medycznych objętych programem specjalizacji pod trzema warunkami, które muszą być spełnione łącznie: szkolenie musiałoby zostać przedłużone, kierownik specjalizacji potwierdzi, że lekarz posiadł te umiejętności, lekarz wykonał przynajmniej połowę liczby danej procedury przewidzianą w programie.

Dodany art. 16rc ust. 3 a i 3b daje możliwość odstąpienia od testowej albo ustnej części PES. Z kolei w art. 16s dodano ust. 7a-7g, przewidujące „zdalny” PES – przeprowadzany za pomocą środków komunikacji elektronicznej z jednoczesnym udziałem składającego egzamin i członków zespołu egzaminacyjnego. W takiej sytuacji składający egzamin ma przebywać pod bezpośrednim nadzorem w siedzibie CEM lub innym miejscu wskazanym przez CEM. Zmiana art. 16t pozwala na zwolnienie z opłaty za PES lekarza, który ją wniósł, ale do egzaminu nie przystąpił ze względu na epidemię. Trzeba jednak złożyć wniosek w ciągu 70 dni od daty PES.

Jarosław Klimek, radca prawny OIL w Łodzi