15 czerwca 2024

Zmienić rozporządzenie w sprawie szczepień

Apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Nr 3/15/P-VII do Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

Posiedzenie Prezydium NRL (5.08.2015). Foto: Marta Jakubiak

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca się do Ministra Zdrowia z apelem o pilną nowelizację rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

Zgodnie z treścią § 6 ww. rozporządzenia uprawnionymi do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych są osoby, o których mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (w tym przede wszystkim lekarze), które odbyły w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzyskali dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia lub uzyskali specjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Przepis art. 67 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi przewiduje natomiast, że szczepienia ochronne mogą do dnia 31 grudnia 2015 r. wykonywać lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne i higienistki szkolne, nieposiadający kwalifikacji określonych w ww. rozporządzeniu, o ile posiadają 2,5-letnią praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych.

Oczywiście zasadne jest, aby osoby, które zamierzają podjąć się wykonywania tego rodzaju czynności posiadały odpowiednią wiedzę teoretyczną i praktyczną. Jednak pozbawienie prawa do wykonywania szczepień obowiązkowych osób, które posiadają wieloletnią praktykę w tym zakresie, nie znajduje żadnego racjonalnego uzasadnienia.

Nie sposób zaakceptować sytuacji, w której osoby posiadające wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania szczepień obowiązkowych, mają stracić to uprawnienie z powodu braku potwierdzenia swych wysokich umiejętności udziałem w kursie lub szkoleniu.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej posiadanie np. 3-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie szczepień obowiązkowych, w powiązaniu z obowiązującym wszystkich lekarzy i pielęgniarki obowiązkiem doskonalenia zawodowego, jest wystarczającym gwarantem bezpieczeństwa wykonywania szczepień.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, należy w pilnym trybie dokonać zmiany treści § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych poprzez nadanie § 6 następującego brzmienia:

„§ 6. Osoby, o których mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przeprowadzają obowiązkowe szczepienia ochronne, jeżeli:

1) odbyły w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzyskały dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia lub uzyskały specjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej, lub

2) posiadają 3-letnią praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych.”.


W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne, dziś opublikowaliśmy komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne. Na wczorajszej konferencji prasowej, która odbyła się w siedzibie Naczelnej Izbie Lekarskiej, szef resortu zdrowia Marian Zembala zapewnił, że po 1 stycznia 2016 roku nie grozi żaden paraliż w zakresie szczepień ochronnych.