12 czerwca 2024

ZUS zapłaci za wydanie zaświadczenia ZLA?

Apel Nr 1/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 lutego 2015 r. do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wprowadzenia odpłatności za wydawanie zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej lub konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny.

Foto: Marta Jakubiak

Naczelna Rada Lekarska, w wykonaniu apelu nr 6 XII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie zmiany uregulowań współpracy lekarzy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie wystawiania zaświadczeń ZLA, apeluje do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o zmianę ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa poprzez wprowadzenie odpłatności za wystawianie przez lekarzy zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny.

Naczelna Rada Lekarska przypomina, że w myśl ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej (obecnie podmiocie leczniczym udzielającym stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych), czy konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny, wydawane są przez lekarzy na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Upoważnienie to wystawiane jest po złożeniu przez lekarza pisemnego oświadczenia, że zobowiązuje się do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy.

Orzekanie o stanie zdrowia pacjenta w celu wydania zaświadczenia o niezdolności do pracy jest bez wątpienia czynnością mieszczącą się w zakresie wykonywania zawodu lekarza. Przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nie przewidują dla lekarzy wynagrodzenia za wydanie zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy. Wynagrodzenia nie przewiduje także wydawana przez ZUS decyzja o upoważnieniu do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy.

Naczelna Rada Lekarska, przywołując art. 68 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który stanowi, że do zakresu działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy między innymi ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz wypłacanie tych świadczeń, stoi na stanowisku, że to ZUS powinien ponosić koszty wydania zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny czy pobytu w podmiocie leczniczym udzielającym stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych.

Podmiotem zlecającym wystawienie zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby jest ZUS, który powinien także ponosić koszty ich wykonania. Dodatkowo należy wskazać, że wydawanie zaświadczeń wiąże się nie tylko z dodatkową pracą lekarza, ale także powoduje powstanie po jego stronie kosztów pobierania druków zaświadczeń z ZUS oraz cotygodniowego dostarczania kopii wydanych zaświadczeń do ZUS. Podobnie przygotowywana informatyzacja wydawania zaświadczeń spowoduje konieczność poniesienia przez lekarzy dodatkowych nakładów na dostosowanie sprzętu i oprogramowania do tego zadania.

Naczelna Rada Lekarska uznaje, że uzyskanie przez lekarzy prawa do wynagrodzenia za te czynności wymaga zmiany ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Propozycja nowelizacji przepisów przedstawiona jest w załączniku do stanowiska.