27 maja 2024

Zwolnienie ze składek ZUS po nowemu

Koniec wakacji przyniósł dobrą wiadomość dla wszystkich osób, które składały wnioski o zwolnienie z opłacania składek ubezpieczeniowych za marzec, kwiecień i maj oraz otrzymały z ZUS odmowę z tego powodu, iż opłaciły wcześniej składki lub na ich kontach istniały nadpłaty za poprzednie okresy.

Foto: pixabay.com

Jeśli firmy nie wystąpiły o zwrot nadpłat, były one zaliczane przez ZUS na poczet składek za kolejne miesiące, za które przysługiwało zwolnienie.

To z kolei powodowało niemożność pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku o zwolnienie. Obowiązujący art. 31zo specustawy koronawirusowej1 umożliwia bowiem skorzystanie z tej ulgi tylko w sytuacji, gdy składki mają status „nieopłacone”.  

20 września br. wejdzie w życie zmiana przepisów2, modyfikująca dotychczas obowiązującą zasadę. Zgodnie ze znowelizowanym art. 31zo specustawy zwolnienie z opłacania składek ubezpieczeniowych będzie możliwe także wówczas, gdy składki te zostały opłacone lub na poczet tych składek ZUS zaliczył z urzędu nienależnie opłacone składki.

Przepis zmieniający został tak skonstruowany, iż bez składania dodatkowego wniosku o ponowne rozpatrzenie ZUS ma obowiązek jego ponownej weryfikacji. Ponownemu załatwieniu będą podlegały wnioski o zwolnienie z opłacania składek, złożone przez firmy w obowiązującym terminie, czyli do 30 czerwca br. ZUS rozpocznie to działanie po wejściu w życie zmiany przepisów, a jego efektem będzie zwrot pieniędzy w formie nadpłat.

Jeżeli ZUS dokonana ponownego rozpatrzenia sprawy zwolnienia z opłacania składek, poinformuje o jego wyniku na Platformie Usług Elektronicznych lub przekaże informację za pośrednictwem poczty. Wówczas można będzie złożyć wniosek o zwrot nadpłaty z tytułu składek i realnie poczuć uzyskaną pomoc w czasie pandemii.

Beata Wierzchowska, radca prawny NIL

Przypisy:

  1. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.)
  2. Art. 10 ustawy z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1423 z późn. zm.)