19 maja 2024

140 zł za obowiązkowy egzamin z ratownictwa?

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego. Pierwszy PERM miałby zostać przeprowadzony w 2020 r.

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego

Foto: pixabay.com

Osoba chcąca wykonywać zawód ratownika medycznego będzie zobowiązana do przystąpienia do Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego po złożeniu ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu i odbyciu 6-miesięcznej praktyki zrealizowanej w łącznej liczbie 960 godzin dydaktycznych.

Przyjęte rozwiązania doprecyzowują zasady organizowania i przeprowadzenia PERM w sposób zabezpieczający – jak czytamy w ocenie skutków regulacji dołączonej do projektu rozporządzenia – z jednej strony konieczność rzetelnego sprawdzenia wiedzy osób zdających egzamin, z drugiej zaś poszanowania ich praw.

Projekt rozporządzenia określa zakres problematyki uwzględnianej przy opracowywaniu pytań testowych PERM, wskazuje zasady powoływania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej PERM. Ponadto opisano prawa i obowiązki Zespołów Egzaminacyjnych oraz osób przystępujących do PERM.

Rozporządzenie określa także postępowanie dotyczące unieważnienia egzaminu w stosunku do wszystkich bądź niektórych zdających. Wprowadza 30-dniowe terminy dotyczące: składania przez Dyrektora CEM do Ministra Zdrowia wniosku o wyrażenie zgody na unieważnienie PERM oraz udzielania albo odmowy udzielenia przez Ministra Zdrowia zgody na unieważnienie PERM. Poza tym w projektowanych przepisach określono procedurę wydania świadectw PERM, ich odpisów i duplikatów oraz korekty tych dokumentów.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1991, z późn.zm.), osoby które rozpoczną studia po 30 września 2016 r., po ich ukończeniu i odbyciu 6-miesięcznej praktyki będą zobowiązane do złożenia PERM. Dlatego też zakłada się, że pierwszy egzamin PERM odbędzie się w 2020 r.

Szacuje się, iż rocznie do egzaminu przystąpi ok. 2500 osób. Terminy jego przeprowadzania wyznaczano by w okresie od 1 kwietnia do 15 maja i w okresie od 2 listopada do 15 grudnia. Opłata egzaminacyjna będzie wnoszona przez osoby przystępujące do egzaminu (ma wynieść 140 zł)

PERM zawierałby pytania z zakresu kształcenia przeddyplomowego w obszarze:

 • medycznych czynności ratunkowych – 23 pytania,
 • medycyny ratunkowej i intensywnej terapii – 20 pytań,
 • medycyny katastrof – 5 pytań,
 • pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy – 9 pytań,
 • anatomii i fizjologii – 6 pytań,
 • psychiatrii, psychologii i neurologii – 5 pytań,
 • farmakologii – 2 pytania,
 • toksykologii – 2 pytania,
 • chorób wewnętrznych – 8 pytań,
 • chirurgii – 5 pytań,
 • pediatrii – 8 pytań,
 • położnictwa i ginekologii – 3 pytania,
 • zdrowia publicznego – 1 pytanie,
 • prawa medycznego – 3 pytania.

Jak czytamy w ocenie skutków regulacji dołączonej do projektu rozporządzenia, projektowane przepisy będą miały pozytywny wpływ na rynek pracy. PERM miałby przyczynić się do rzetelnej weryfikacji wiedzy i kwalifikacji do wykonywania zawodu ratownika medycznego, dzięki czemu absolwenci tych studiów uzyskają jednolite przygotowanie umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie ratownika medycznego.

Resort podkreśla, że wysoko wykwalifikowana kadra medyczna przygotowana do realizacji zadań zawodowych i odpowiadającą oczekiwaniom zmieniającego się systemu ochrony zdrowia będzie miała pozytywny wpływ na konkurencyjności na rynku pracy.

Projekt rozporządzenia został przekazany do opiniowania i konsultacji publicznych m.in. Naczelnej Radzie Lekarskiej, Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Lekarzy, Stowarzyszeniu Zawodowemu Ratowników Medycznych, Polskiemu Stowarzyszeniu Ratowników Medycznych, Związkowi Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ, Polskiej Radzie Ratowników Medycznych, Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu oraz konsultantowi krajowemu w dziedzinie medycyny ratunkowej.

Źródło: RCL


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.