O zasadach wykonywania zawodu fizjoterapeuty

Sejm rozpatrzył w pierwszym czytaniu obywatelski projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, który ma uregulować prawnie zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty, w tym kształcenia, uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu i zasady odpowiedzialności zawodowej.

Foto: Paweł Kula

Zgodnie z projektem, zawód fizjoterapeuty będzie samodzielnym zawodem medycznym. Będzie go mogła wykonywać osoba, która m.in. posiada dyplom magistra fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej lub wychowania fizycznego (po ukończeniu odpowiednich kursów lub specjalizacji).

Fizjoterapeuci będą mogli samodzielnie kwalifikować pacjentów do zabiegów fizjoterapeutycznych oraz dobierać i dostosowywać takie zabiegi do ich potrzeb. Będą też prowadzić dokumentację medyczną oraz wydawać opinie o stanie osób poddanych fizjoterapii. Szczegółowy wykaz czynności zawodowych i poziom wykształcenia niezbędny do ich wykonywania określi minister zdrowia w rozporządzeniu.

Proponowane rozwiązania przewidują też utworzenie Krajowej Izby Fizjoterapeutów – samorządu zawodowego składającego się z mieszkających na terytorium Polski fizjoterapeutów wpisanych do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów. W skład Krajowej Izby Fizjoterapeutów wchodziłaby m.in. Krajowa Rada oraz Rzecznik i Sąd Dyscyplinarny.

Członkowie organów Izby byliby wybierani w głosowaniu tajnym na 4-letnią kadencję. Krajowa Rada Fizjoterapeutów, na wniosek zainteresowanego, będzie stwierdzać prawo wykonywania zawodu w drodze uchwały. Na tej podstawie dokonywany będzie wpis do prowadzonego przez Radę Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów i wydawany dokument „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”. Procedura będzie podlegać opłacie.

Zgodnie z projektem fizjoterapeuci mieliby obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności. Za naruszenie zasad etyki zawodowej lub przepisów dotyczących wykonywania zawodu fizjoterapeuci będą podlegać odpowiedzialności zawodowej. Od orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego będzie przysługiwało odwołanie do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

Przygotowanie postępowania i czynności oskarżyciela będą z kolei zadaniem Rzecznika Dyscyplinarnego. W zawartym w projekcie katalogu kar, które będzie mógł orzekać Sąd Dyscyplinarny są m.in.: nagana, kara pieniężna od 1 do 10 tys. zł z przeznaczeniem na cel społeczny związany z ochroną zdrowia oraz zawieszenie (na okres od roku do 5 lat) i pozbawianie prawa wykonywania zawodu.

Projekt uzasadnił przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej do spraw Projektu Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty Ernest Wiśniewski. Obywatelska propozycja trafi do dalszych prac w Komisji Zdrowia.

Źródło: Sejm

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.