Prezydium NRL spotkało się z ministrem zdrowia. O czym rozmawiano?

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski przyjął zaproszenie na posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. W czasie spotkania, które odbyło się 20 lipca, poruszono szereg bardzo istotnych dla środowiska lekarskiego zagadnień.

Foto: Monika Bala

Prezes NRL Andrzej Matyja pogratulował Ministrowi Zdrowia podpisania z sekretarzem zdrowia i opieki społecznej USA Alexem Azarem umowy o współpracy w obszarze nauk biomedycznych pomiędzy oboma krajami. Minister Szumowski spotkał się także z kierownictwem NIH (Narodowe Instytuty Zdrowia).

Rozmowy dotyczyły możliwości wykorzystania amerykańskich doświadczeń w dziedzinie badań naukowych, wprowadzania innowacji terapeutycznych i prowadzenia rejestrów medycznych. Owocem rozmów z amerykańskimi instytucjami naukowymi będzie uruchomienie jeszcze w tym roku nowego programu stypendiów naukowych i finansowania wyjazdów na studia doktoranckie oraz programy badawcze około stu polskich młodych naukowców z obszaru medycyny i nauk biomedycznych.

Prezydium poinformowało, że Naczelna Izba Lekarska również planuje stworzenie programu stypendialnego dla lekarzy – członków samorządu, w ramach którego finansowane będą koszty zagranicznych szkoleń lekarzy. Uzgodniono, że Ministerstwo Zdrowia i Naczelna Izba Lekarska będą się starały koordynować działania w zakresie przyznawania programów stypendialnych.

Członkowie Prezydium zgłosili zastrzeżenia do planu finansowego NFZ na rok 2019. Zdaniem samorządu lekarskiego zbyt mało środków zaplanowano w nim na profilaktykę zdrowotną i na finansowanie świadczeń stomatologicznych. Minister wskazał, że plan finansowy podlega modyfikacjom w czasie trwania roku kalendarzowego, dlatego zawsze istnieje możliwość rzeczowej dyskusji nad poszczególnymi pozycjami planu finansowego i jego zmiany.

Bardzo ważną grupą zagadnień była kwestia kształcenia zawodowego lekarzy. Przedstawiciele samorządu wskazywali m.in. na to, że w ślad za zwiększeniem liczby osób kształcących się na kierunku lekarskim w poszczególnych uczelniach medycznych nie następuje zwiększenie możliwości lokalowych i poszerzenie kadry naukowo-dydaktycznej, co może w przyszłości rodzić niepokój o spadek jakości kształcenia. Minister przypomniał, że obecnie trwają prace nad ustawą o szkolnictwie wyższym i ostateczny kształt tych zapisów będzie miał duże znaczenie dla dalszych działań Ministerstwa w tym zakresie.

Wskazano również na niedostatki obecnego systemu kształcenia specjalizacyjnego. Minister podzielił stanowisko samorządu lekarskiego, że model kształcenia specjalizacyjnego wymaga dogłębnej zmiany, co powierzył zespołowi mającemu przygotować przepisy zmieniające ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zespół pracuje z udziałem przedstawicieli samorządu lekarskiego.

Minister Szumowski zapowiedział, że jesienią projekt ustawy powinien być przygotowany. Jego zdaniem system zdawania egzaminów lekarskich powinien się opierać na publicznie dostępnej bazie pytań egzaminacyjnych. Zaproponował, aby samorząd lekarski włączył się w proces przygotowywania pytań egzaminacyjnych. Poruszono też kwestię przywrócenia umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny. Minister zapowiedział, że lekarz po określonej liczbie lat specjalizacji powinien uzyskiwać uprawnienie do samodzielnego wykonywania określonych czynności zawodowych.

Omawiano również aktualny stan realizacji porozumienia pomiędzy Ministrem Zdrowia a Porozumieniem Rezydentów OZZL z dnia 8 lutego 2018 r. w świetle toczących się prac nad ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Minister Zdrowia zobowiązał się, że w ciągu miesiąca wyda rozporządzenie regulujące kwestie pełnienia dyżurów medycznych przez lekarzy odbywających specjalizację w ramach rezydentury.

Z uwagi na wątpliwości dotyczące długości odpracowania zwiększonego o 600/700 zł wynagrodzenia dla rezydentów, którzy zadeklarują pracę 2 lata po specjalizacji w razie korzystania z uprawnień macierzyńskich lub długotrwałej niezdolności do pracy Minister wyraźnie podkreślił, że wspomniane sytuacje nie będą wpływały na długość okresu odpracowania po zakończeniu specjalizacji.

Odnośnie do wynagrodzeń specjalistów Minister wyjaśnił, że podpisanie zobowiązania do nieudzielania tożsamych świadczeń nie będzie dotyczyło sytuacji dodatkowego zatrudnienia w AOS i innych formach wskazanych w porozumieniu z 8 lutego 2018. Minister zapewnił też, że wynagrodzenie lekarzy rezydentów, którzy aktualnie otrzymują wyższe wynagrodzenie niż wynikające z planowanego rozporządzenia, nie będzie zmniejszone.

Poruszono także kwestie wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. zapisu § 10a rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ten przepis przewiduje, że świadczeniodawcy, którzy zawarli z NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, będą zobowiązani do prowadzenia historii choroby oraz historii zdrowia i choroby w postaci elektronicznej.

Prezydium zwróciło się do ministra, aby rozważył odroczenie tego obowiązku. Podkreślano, że – na chwilę obecną – format dotąd prowadzonej dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej wcale nie musi być tożsamy z formatem analogicznego dokumentu w ramach Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, co stwarza dla lekarzy duże ryzyko zakupu nieodpowiedniego oprogramowania. Minister zapowiedział, że przyjrzy się temu problemowi.

Łukasz Szumowski obiecał również, że dokładnie przyjrzy się skutkom, jakie dla lekarzy i lekarzy dentystów będzie rodziło wejście w życie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie używania amalgamatu oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1102/2008. Podniesiono bowiem kwestię obowiązku zakupu przez lekarzy dentystów separatorów amalgamatu, dla których zakupu powinien być wprowadzony program, rozkładający w czasie ten wymóg.

Zwrócono uwagę na kwestię zezwoleń na utylizację odpadów amalgamatu stomatologicznego, gdzie przyjęta metoda utylizacji może niweczyć wysiłek dentystów związany z ochrona środowiska. Ponieważ kwestie związane z separatorami amalgamatu są dość szczegółowe Minister poprosił o sporządzenie zapytania w tym zakresie na piśmie.

Konkluzją spotkania jest zapowiedź spotkań na szczeblu ministerialnym i eksperckim, a także okresowych spotkań ministra z Prezydium NRL. Odpowiedzialnym za te kontakty z ramienia NRL jest wiceprezes Jacek Kozakiewicz. Minister zadeklarował również na ściślejszą współpracę z Naczelną Izbą Lekarską w zakresie tworzenia aktów prawnych – także na wczesnym etapie legislacyjnym.

Źródło: NIL

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.