23 czerwca 2024

Apel do prezydenta Dudy ws. fizjoterapii

„Znając troskę, z jaką pochyla się Pan Prezydent nad sprawami ochrony zdrowia, zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o niepodpisywanie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty w aktualnym brzmieniu” – napisał prezes NRL Maciej Hamankiewicz w piśmie do prezydenta Andrzeja Dudy. Poniżej publikujemy fragmenty tego listu.

Foto: andrzejduda.pl

„Przepisy przewidują brak nadzoru lekarzy nad prowadzeniem fizjoterapii. Tworząc ustawę w ten sposób pozbawia się pacjenta kontroli nad właściwą jakością udzielanych mu świadczeń.

Dla dobra chorego wiodącą rolę w procesie rehabilitacji, a w szczególności w zakresie diagnozowania choroby oraz planowania i koordynacji tego procesu, pełnić musi lekarz. W innym przypadku – istnieje duże ryzyko, że pozostawiony bez nadzoru lekarza proces rehabilitacyjny – wyrażony literą prawa – będzie stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowia pacjentów.

Ponadto niezwykle istotne wydaje się dokładne przeanalizowanie, czy uznanie zawodu fizjoterapeuty jako zawodu zaufania publicznego stoi w zgodzie z Konstytucją RP. Kwestia ta jest warta rozważenia tym bardziej, iż – szczególnie w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego klauzuli sumienia – wątpliwości samorządu lekarskiego w zakresie konstrukcji zapisów aktów prawnych i ich konsekwencji okazują się zasadne.

Szanowny Panie Prezydencie, dobra ustawa o zawodzie fizjoterapeuty jest potrzebna i nie neguję potrzeby jej stworzenia. Jednak osiągnięcie tego celu nie może odbywać się kosztem pogorszenia jakości świadczeń oraz bezpieczeństwa pacjentów.

Zapewniam Pana Prezydenta, że moja prośba o niepodpisywanie tego kształtu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty wynika z troski o zachowanie pełnej autonomii i poszanowania kompetencji wszystkich specjalistów zaangażowanych w proces rehabilitacji pacjentów.

Ufam, że wskazane przeze mnie wątpliwości skłonią Pana Prezydenta do zawetowania ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, a dalsza dyskusja na temat uregulowania zawodu fizjoterapeuty będzie przeprowadzona przez Parlamentarzystów RP merytorycznie i wnikliwie.”.


Więcej na temat rehabilitacji i fizjoterapii piszemy tutaj.