12 czerwca 2024

Apel NRL w sprawie średniej ocen ze studiów

Stanowisko Nr 2/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie: ustalania średniej ocen ze studiów przy kierowaniu do odbycia stażu podyplomowego.

Posiedzenie NRL. Foto: Milena Kruszewska

Mając na uwadze, że:

  • zgodnie z art. § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz.U. 2014, poz. 474), okręgowa rada lekarska kierując lekarza, lekarza dentystę do odbycia stażu uwzględnia w kolejności lekarzy i lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia z kolejno najwyższą średnią oceną,
  • uczelnie medyczne w sposób niejednolity obliczają średnią ocen ze studiów,
  • wystąpienia Naczelnej Rady Lekarskiej do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz do Ministra Zdrowia w tej sprawie nie przyniosły spodziewanego skutku,

oraz

  • znając za konieczne podjęcie działań mających na celu zapewnienie równego traktowania lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie dostępu do wykonywania zawodu,

Naczelna Rada Lekarska zajmuje następujące stanowisko:

Kierując lekarzy i lekarzy dentystów do odbywania stażu podyplomowego należy uwzględniać średnią arytmetyczną ze wszystkich terminów egzaminów na studiach wskazaną na zaświadczeniu przedstawionym przez kandydata, która w sposób obiektywny obrazuje wyniki osiągane w czasie nauki.

Zgodnie z art. § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, kierując lekarza, lekarza dentystę do odbycia stażu, okręgowa rada lekarska uwzględnia w kolejności lekarzy i lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia z kolejno najwyższą średnią oceną.

W świetle tego przepisu osoby o wyższej średniej ocen mają pierwszeństwo wyboru podmiotu szkolącego, a osoby o niższej średniej muszą liczyć się ze skierowaniem nawet do odległych od miejsca zamieszkania placówek medycznych. Wprowadzenie jednolitej metodologii obliczania średniej ocen ze studiów ma zatem istotne znaczenie, tylko w ten sposób można bowiem zapewnić sprawiedliwy podział miejsc szkoleniowych.

Stosowanie przez uczelnie medyczne niejednolitych zasad obliczania średniej ocen ze studiów wykazywanej na dyplomie powoduje, że osiągane przez absolwentów wyniki na poszczególnych uczelniach nie są porównywalne. Prowadzi to do niesprawiedliwych rozstrzygnięć przy wyznaczaniu miejsca odbywania stażu i nierównego traktowania w zakresie dostępu do wykonywania zawodu.

W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej przy kierowaniu lekarzy i lekarzy dentystów do odbycia stażu podyplomowego miarodajnym wykładnikiem wyników osiągniętych na studiach na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym będzie zaświadczenie o średniej arytmetycznej ze wszystkich terminów egzaminów złożonych na studiach wydawane przez uczelnie medyczne. Zaświadczenie takie uczelnia medyczna wydaje na wniosek zainteresowanego absolwenta.