17 lipca 2024

Będzie kolejny medyczny samorząd zawodowy. Tak zdecydował Sejm

W czwartek 2 grudnia Sejm przyjął ustawę o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych. Ma ona uregulować zasady wykonywania zawodu i ustanawia samorząd ratowników medycznych.

Foto: Sejm RP

Ustawa określa:

  • zasady i warunki wykonywania zawodu ratownika medycznego;
  • zasady i organizację kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego ratowników medycznych;
  • organizację i zakres działania samorządu ratowników medycznych;
  • zasady odpowiedzialności zawodowej ratowników medycznych.

Jak można było przeczytać w uzasadnieniu projektu ustawy, zawód ratownika medycznego należy do zawodów zaufania publicznego, a jego wykonywanie „posiada znamiona realizowania misji społecznej w newralgicznym obszarze gwarantowanego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawa do ochrony zdrowia”.

Szczególny charakter zawodu ratownika medycznego wynika z jego udziału w procesie podejmowania kwalifikowanych medycznych czynności ratunkowych wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego

Zawód ratownika medycznego będzie mogła wykonywać osoba, która:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu ratownika medycznego;
  • posiada znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu ratownika medycznego;
  • spełnia wymagania określone w ustawie, np. rozpoczęła przed dniem 1 października 2019 r. studia na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub medycyna ratunkowa i uzyskała tytuł zawodowy licencjata lub magistra na tym kierunku (tej specjalności)
  • swoim dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu ratownika medycznego, w szczególności nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • posiada prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego.

Zasady odpowiedzialności zawodowej w zawodzie ratownika medycznego przewidziane w ustawie stanowią odzwierciedlenie dotychczasowych doświadczeń w zakresie odpowiedzialności zawodowej w innych zawodach medycznych – w szczególności lekarzy, lekarzy dentystów czy też pielęgniarek i położnych.