14 kwietnia 2024

Brak jasnych zasad pracy w dentobusach

Stanowisko Nr 79/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Foto: pixabay.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, nadesłanym przy piśmie Pani Katarzyny Głowali – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 24 listopada 2017 r., znak: UZ-PR.0212.9.2017.DG, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu rozporządzenia:

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraża zaniepokojenie brakiem regulacji, które określają jasne zasady pracy w mobilnym gabinecie stomatologicznym, jakim jest dentobus. W konsekwencji ocena przedmiotowego projektu rozporządzenia jest znacznie utrudniona.

Biorąc pod uwagę zapisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774), zgodnie z którymi przewiduje się zakup 16 pojazdów, w których będą udzielane świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego (dentobusów) w przydziale jeden dentobus na jedno województwo – wątpliwości budzi w szczególności sposób zapewnienia równej dostępności dzieci i młodzieży do świadczeń udzielanych w dentobusie.

Ponadto zastrzeżenia budzi nie wyłączenie świadczeń udzielanych w dentobusie z określonego w obowiązującym rozporządzeniu w tabeli nr 2 „Leczenie stomatologiczne – część wspólna” w pkt. III pn. „Dostępność” kryterium posiadania odrębnej aplikacji służącej do bieżącej rejestracji świadczeniobiorców drogą elektroniczną, ze zwrotnym automatycznym wskazaniem terminu. Z uwagi na „mobilność” dentobusu oraz duży obszar, na jakim ma funkcjonować i zapewniać dostępność do świadczeń tj. całe województwo, utrzymywanie ww. kryterium wydaje się niezasadne.

Jednocześnie nie wydaje się zasadne premiowanie – w ramach kryterium kompleksowości – świadczeniodawców udzielających świadczeń w dentobusie, za realizację umowy w zakresie świadczenia ortodoncji, świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej czy świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży.