19 lipca 2024

Brytyjczycy pożegnali UE. Co z prawem do świadczeń zdrowotnych?

To wyjątkowy moment w historii Unii Europejskiej. Wielka Brytania formalnie znalazła się poza wspólnotą. To pierwszy kraj, który powiedział Brukseli „good bye”, wybierając większą niezależność polityczną, gospodarczą i kulturową.

Foto: pixabay.com

Referendum dotyczące dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej odbyło się 23 czerwca 2016 r.

Większość głosujących (prawie 51,9 proc.) opowiedziała się za opuszczeniem UE. Za zachowaniem członkostwa głosowało 16 141 241 wyborców, a za opuszczeniem UE 17 410 742 wyborców. Frekwencja wyniosła 72,2 proc.

Brexit dokonał się w piątek 31 stycznia 2020 r. o północy polskiego czasu. 1 lutego br. zaczęła obowiązywać Umowa o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE. W Polsce weszła w życie specjalna ustawa o okresie przejściowym, który potrwa do końca grudnia 2020 r. W związku z Brexitem dojdzie do pewnych zmian w przepisach prawa, ale nie wszystko zmieni się od razu.

Obywatele Rzeczypospolitej powracający z Wielkiej Brytanii do Polski, którzy z dniem wyjścia tego kraju z UE lub po zakończeniu okresu przejściowego utracą prawo do świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawodawstwa UK, będą mogli korzystać z opieki zdrowotnej na terytorium Polski na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj.:

1. Po uzyskaniu tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, jednego z wymienionych w art. 66 ust. 1 tejże ustawy (np. z tytułu zatrudnienia lub samozatrudnienia, pobierania brytyjskiej emerytury lub renty transferowanej do Polski za pośrednictwem banku prowadzącego działalność na terytorium Polski, uzyskania statusu osoby bezrobotnej).

2. Osoby, które nie będą podlegały obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce ani nie będą podlegały obowiązkowi zgłoszenia do ubezpieczenia jako członkowie rodziny (dzieci, współmałżonkowie, krewni wstępni) na podstawie art. 67 ust. 3 lub 3a tej ustawy, będą mogły ubezpieczyć się dobrowolnie na podstawie art. 68 ww. ustawy, składając odpowiedni wniosek w oddziale wojewódzkim NFZ właściwym dla miejsca zamieszkania w Polsce.

Uwaga: osoby zamierzające skorzystać z ubezpieczenia dobrowolnego w NFZ po powrocie z UK do Polski powinny wcześniej uzyskać od właściwej instytucji brytyjskiej zaświadczenie potwierdzające wcześniejsze podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu w tym państwie (formularz E104/UK), w celu zwolnienia z opłaty za przerwę w ubezpieczeniu w Polsce;

3. Obywatele RP powracający z UK do Polski lub obywatele RP, którzy utracili prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na koszt UK w związku z Brexitem, niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub niemogący ubezpieczyć się dobrowolnie w Polsce ze względu na niskie dochody, będą mogli skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych należnych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni. Uprawnienia takie przysługują:

  • Kobietom posiadającym obywatelstwo Polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Polski, w okresie ciąży, porodu i połogu;
  • Dzieciom posiadającym polskie obywatelstwo, do ukończenia przez nie 18 roku życia;
  • Osobom spełniającym kryterium dochodowe określone w przepisach o pomocy społecznej – na podstawie decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, wydanej na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w oddziałach wojewódzkich i delegaturach NFZ oraz w Ministerstwie Zdrowia.