12 czerwca 2024

Zmienić wyceny, wprowadzić płace minimalne

Stanowisko Nr 72/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Foto: Marta Jakubiak

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, zamieszczonym na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 19 października 2015 r., zgłasza następujące uwagi do przedstawionego projektu zarządzenia:

W związku z tym, że przedmiotowy projekt uwzględnia znowelizowane przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2015 r., poz.1400 – z późn. zm.) w odniesieniu do wskazania środków finansowych przeznaczonych na świadczenia w zakresach pielęgniarki POZ, położnej POZ i pielęgniarki szkolnej, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaznacza, że podtrzymuje swoje stanowisko z dnia 16 października 2015 r. dotyczące tego rozporządzenia.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, nie negując potrzeby wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, negatywnie odnosi się do przyjętego w przedmiotowym rozporządzeniu doraźnego sposobu rozwiązania tak istotnej kwestii.

W ocenie samorządu lekarskiego istnieje potrzeba wprowadzenia do porządku prawnego rozwiązań systemowych trwale poprawiających sytuację finansową pracowników ochrony zdrowia, w tym urealnienie (podniesienie) wyceny procedur medycznych oraz określenie poziomu minimalnych wynagrodzeń w poszczególnych grupach zawodów medycznych.

Ponadto Prezydium NRL zgłasza następujące uwagi szczegółowe do przedstawionego projektu zarządzenia:

1) § 9 ust. 3 należy rozszerzyć o regulację, zgodnie z którą Fundusz jest zobowiązany do weryfikacji uprawnień i ewentualnej poprawy błędu w danych usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców i powiadomienia o tym świadczeniodawcy. W przypadku braku weryfikacji ze strony Funduszu – deklaracja, o której mowa w ty przepisie staje się ważna bezterminowo do czasu kolejnej zmiany statusu ubezpieczonego;

2) w § 10 ust. 3 należy wykreślić wyrazy: „oraz specyfikacja do faktury wystawionej świadczeniodawcy przez podwykonawcę badania, w której wyszczególnione jest dane badanie”;

3) do załącznika nr 1 – wszystkie stawki wymienione w tym załączniku powinny ulec zwiększeniu stosownie do wzrostu cen towarów i usług w ostatnich latach;

4) w załączniku nr 4 określającym wzór umowy należy dodać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku umów wieloletnich okres objęty kontrolą nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.