27 maja 2024

Co z systemem no-fault? Niezbędne dla Zdrowia. Prezes NRL w zespole MZ

Nowy minister zdrowia Adam Niedzielski uczestniczył w posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej 4 września br. w siedzibie NIL w Warszawie.

Foto: pixabay.com

Podczas spotkania podkreślił, że bardzo zależy mu na bliskiej współpracy ze środowiskiem lekarskim, i zaprosił prezesa NRL Andrzeja Matyję do ścisłego zespołu doradczego resortu zdrowia. Zespół ma zastąpić dotychczasową Radę Naukową (szczegóły w dalszej części „Skriningu”).

Szef resortu przybliżył też członkom NRL swój plan działania, m.in. to, że dołoży wszelkich starań, aby wdrożyć system no-fault, jako odpowiedź na kontrowersyjną nowelizację art. 37a Kodeksu karnego. Poinformował także, że rozpoczęły się prace nad regulacją wynagrodzeń lekarzy specjalistów.

Nawiązał również do strategii walki z pandemią koronawirusa. Jej głównym aspektem jest odejście od dotychczasowych ogólnokrajowych środków na rzecz regionalnych, w tym systematyczne zmniejszanie liczby szpitali jednoimiennych, jak i udzielania w nich świadczeń pacjentom niecovidowym. Poruszył kwestię lekarzy POZ i nadania im uprawnień do zlecania testów na wykrycie SARS-CoV-2.

Prezes NRL przedstawił ministrowi Niedzielskiemu postulaty samorządu lekarskiego, przyjmując deklarację współpracy. Na liście spraw znalazły się m.in. kwestia przedłużenia ustawowego upoważnienia dla kolegialnych organów izb lekarskich do podejmowania uchwał online lub w trybie obiegowym, wdrożenia nowego dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty”, stworzenia instrumentów wsparcia finansowego dla podmiotów leczniczych i praktyk lekarskich w związku ze stanem epidemii, marginalizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

NIL i RPP przypominają, co jest „Niezbędne dla Zdrowia”  

Z początkiem września ruszyła kampania Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Rzecznika Praw Pacjenta „Niezbędne dla Zdrowia”, która przedstawia dziesięć najważniejszych zasad, jak zadbać o zdrowie własne i bliskich. Ta wspólna – i pierwsza tego typu – inicjatywa przypomina i propaguje podstawowe zasady zdrowego trybu życia, popularyzuje wskazówki służące zdrowiu, poprawie kondycji i odporności, ale także usprawnieniu komunikacji między pacjentem a lekarzem.

– Po raz pierwszy pokazujemy dokument, którego każde słowo jest sygnowane przez samorząd lekarski, RPP i wybitnych ekspertów medycznych. Do tej pory nie było programu edukacyjnego, który byłby stworzony przy współudziale tych trzech grup, będących kluczowymi uczestnikami systemu ochrony zdrowia – podkreślił pomysłodawca „Niezbędne dla Zdrowia”, wiceprezes NRL Jacek Kozakiewicz podczas konferencji prasowej.

Kampania ma charakter długofalowy i jest skierowana do szerokiego grona odbiorców. Jej celem jest kształtowanie wśród obywateli poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie. Ma m.in. zwrócić uwagę, że stan zdrowia człowieka w największym stopniu zależy od jego stylu życia (ok. 53 proc.), w mniejszym zaś od opieki zdrowotnej (ok. 10 proc.).

– Jako samorząd lekarski bijemy na alarm w sprawie dramatycznej sytuacji w ochronie zdrowia. W różny sposób zabiegamy o zwiększanie nakładów na zdrowie. Wiemy jednak, że to nie wystarczy. Potrzeba zmiany myślenia, skupienia nie tylko na medycynie naprawczej. Musimy docenić profilaktykę i edukację zdrowotną. Inicjatywa „Niezbędne dla zdrowia” świadczy o tym, że angażując się w wypracowanie rozwiązań systemowych, nie tracimy z pola widzenia potrzeby kształtowania zachowań prozdrowotnych – powiedział prezes NRL Andrzej Matyja.

Rekomendacje mogą wydać się oczywiste, ale niezwykle „na czasie”, biorąc pod uwagę panującą i ponownie nabierającą tempa pandemię koronawirusa. – Najistotniejszym wyzwaniem są obecnie sprawne działania przeciwdziałające skutkom epidemii COVID-19, poprawa sytuacji pacjentów i ich dostępu do leczenia oraz profilaktyki. Trzeba również pamiętać, że jesteśmy współodpowiedzialni za stan swojego zdrowia, nasze zachowania i wybory. Nie ma lepszej i skuteczniejszej metody zachęcania społeczeństwa do prozdrowotnych zachowań niż ciągła edukacja prowadzona w tym zakresie – stwierdził Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

W ramach „Niezbędne dla Zdrowia” powstało kolejnych pięć punktów pt. „Nie daj się koronawirusowi”, które przypominają o najważniejszych wytycznych na czas pandemii. Kampania jest stopniowo rozwijana. Do tego prozdrowotnego przedsięwzięcia mogą włączyć się wszyscy, którym zależy na poprawie kondycji naszego społeczeństwa. Do dołączenia do inicjatywy zaproszono organy administracji publicznej – rządowej i samorządowej, a także media. Kluczowe i nieocenione znaczenie ma również zaangażowanie w popularyzację kampanii wszystkich środowisk medycznych.

Istotnym jest, aby przygotowane materiały ze zbiorem rekomendacji trafiły do jak największej liczby odbiorców. Kanał komunikacji jest dowolny, a pakiet informacji wraz z materiałami w wersji elektronicznej do wykorzystania w formie drukowanej i w internecie jest dostępny na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej (https://nil.org.pl). Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu z Działem Mediów i Komunikacji NIL (mediaNIL@hipokrates.org).

Forum Ekonomiczne 2020

Czy opłaca się mało płacić? To dość zaskakujące pytanie było częścią tytułu jednego z paneli tegorocznego Forum Ochrony Zdrowia odbywającego się w ramach odbywającego się we wrześniu Forum Ekonomicznego, w Karpaczu. Przedstawiciele środowisk: lekarskiego, pielęgniarek i położnych, diagnostów laboratoryjnych oraz ratowników medycznych zastanawiali się nad rolą zawodów medycznych w ochronie zdrowia. Głównym, a zarazem budzącym wiele emocji wątkiem były wynagrodzenia. W dyskusji nie zabrakło głosu samorządu lekarskiego, który był reprezentowany przez wiceprezesa NRL Krzysztofa Madeja.

Prezes NRL w zespole doradczym MZ

Minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawił skład zespołu doradczego, który ma zastąpić dotychczasową Radę Naukową oraz współpracować z resortem w przygotowaniu strategii rozwoju systemu ochrony zdrowia. Do zespołu został zaproszony m.in. prezes NRL Andrzej Matyja, o czym minister Niedzielski poinformował podczas ostatniego posiedzenia NRL. Priorytet działań zespołu to wskazanie obszarów, które wymagają zmian, oraz ewentualne ulepszenie istniejących już rozwiązań. Jego praca w dużym stopniu ma opierać się na wynikach i wnioskach narodowej debaty „Wspólnie dla zdrowia”. – Naszą dyskusję rozpoczęliśmy od omówienia pomysłu na tzw. recovery plan. Chodzi o przywrócenie pełnej dostępności do usług medycznych, która była ograniczona przez pandemię, i jednocześnie nadganianie deficytu zdrowia, który wynika z trwającej pandemii – powiedział minister na konferencji prasowej 18 września br.

Plan ma opierać się o trzy filary. Pierwszy: profilaktyka – zespół ma zaproponować pakiet badań, które będzie można przeprowadzić po 40. r. ż. (tzw. bon na profilaktykę). Drugi: zmniejszenie limitów w AOS, które możliwe, że zostaną początkowo całkowicie zniesione, aby zniwelować oczekiwanie na leczenie. Trzeci: onkologia – celem jest rozwinięcie krajowej sieci onkologicznej i nacisk na profilaktykę w tej dziedzinie, oraz kardiologia – stworzenie sieci kardiologicznej, również na poziomie ogólnopolskim. Recovery plan ma także objąć psychologię i psychiatrię. W opinii ministra Niedzielskiego negatywne skutki pandemii koronawirusa są silnie odczuwalne w obu tych dziedzinach, szczególnie wśród młodych osób, którym izolacja zaburza normalny i prawidłowy rozwój. Zespół ma obradować regularnie, mniej więcej raz w tygodniu. W jego składzie, oprócz prezesa NRL, znaleźli się:

  • prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie (przewodniczący zespołu);
  • mgr farm. Michał Byliniak, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie;
  • prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
  • pielęgniarka dyplomowana Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
  • lek. spec. Filip Płużański, Przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL;
  • lek. spec. Andrzej Zapaśnik, prezes Polskiej Fundacji Opieki Zintegrowanej.

Alicja Szczypczyk, Dział Mediów i Komunikacji NIL