23 czerwca 2024

Czy neonatologia nie będzie już priorytetowa?

Stanowisko Nr 74/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny.

Foto: freeimages.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny, przesłanym przy piśmie Pani Anny Łukasik Podsekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia z dnia 26 października 2015 r., znak: NSK.078.61.2015.ŁB, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej pozytywnie opiniuje uznanie chirurgii ogólnej oraz kardiologii dziecięcej za dziedziny priorytetowe. Liczba lekarzy specjalistów w tych dziedzinach a także struktura demograficzna lekarzy specjalistów przemawiają za uznaniem ich za priorytetowe. Starzejąca się populacja lekarzy posiadających specjalizacje wymaga zwiększenia liczby lekarzy specjalizujących się, co pozwoli zapewnić ciągłość i dostępność opieki specjalistycznej w tym zakresie.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie ocenia wykreślenie z listy priorytetowych dziedzin medycyny neonatologii. Liczba lekarzy posiadających specjalizację w tej dziedzinie nie znajduje pełnego odzwierciedlania w liczbie lekarzy wykonujących zawód w ramach tej specjalności. Struktura demograficzna grupy lekarzy posiadających specjalizację w ww. dziedzinie również wskazuje na potrzebę zwiększenia kształcenia nowych specjalistów.

Ponadto Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca uwagę, że uznawanie specjalności za priorytetowe jest tylko jednym z wielu działań, które należy podejmować, aby zwiększyć atrakcyjność wykonywania zawodu lekarza w deficytowych dziedzinach.