13 czerwca 2024

Dlaczego Prezydium NRL krytykuje poselski projekt ustawy o jakości?

Regulacje prawne dotyczące jakości w ochronie zdrowia nie powinny prowadzić do tworzenia kolejnych biurokratycznych obowiązków, które obciążają personel medyczny i placówki medyczne – ocenia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL).

Foto: Sejm RP

Samorząd lekarski popiera inicjatywy zmierzające do poprawy jakości opieki zdrowotnej w Polsce – czytamy w stanowisku Prezydium NRL w sprawie projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, które wczoraj zostało opublikowane na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL).

Stanowisko dotyczy poselskiego projektem ustawy, który został skierowany do Sejmu 18 maja. Zastrzeżenia Prezydium NRL budzi m.in. fakt, że ważna dla systemu opieki zdrowotnej i dla pacjentów ustawa jest procedowana jako projekt poselski, który nie przeszedł pełnej ścieżki konsultacji publicznych.  

„Przewidziane w tej ustawie instytucje nie przełożą się na poprawę jakości opieki zdrowotnej, jeśli nie będzie im towarzyszyć odpowiednia regulacja prawna zdecydowanie poprawiająca poziom bezpieczeństwa pracy personelu medycznego, regulująca w sposób właściwy kształcenie kadr medycznych bez obniżania poziomu zdobywanych w ramach kształcenia kwalifikacji, konieczne jest także stałe poprawianie procesu podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz wprowadzenie znaczącego udziału niezależnych ekspertów i towarzystw naukowych w procesie tworzenia zaleceń i wytycznych dotyczących procesu leczniczego” – czytamy w podjętym stanowisku.

Samorząd lekarski uważa za niewłaściwe jest powierzenie jednej instytucji – Narodowemu Funduszowi Zdrowia – roli płatnika i autoryzacji, obawiając się potencjalnego konfliktu interesów. „W rezultacie projektowane przepisy służyć mogą stworzeniu narzędzi do odgórnego sterowania szpitalami” – ocenia Prezydium NRL.

W podjętym stanowisku zwrócono również uwagę na konieczność udziału samorządów zrzeszających przedstawicieli medycznych zawodów zaufania publicznego w opracowywaniu wskaźników jakości opieki medycznej. Zgodnie z projektem ustawy ma je ustalić minister zdrowia w rozporządzeniu.

Całe stanowisko jest dostępne na stronie internetowej NIL: https://nil.org.pl/aktualnosci/8074-uwagi-pnrl-do-poselskich-projektow-ustaw.